Örebro universitet

Undervisning som samtalsgenre

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:36 CET

Lärare och elever som samtalar i undervisningssammanhang gör det utifrån olika kategorier av samtal, olika samtalsgenrer. Valet av samtalsgenrer sker ofta omedvetet men kan i efterhand analyseras utifrån exempelvis dess syfte och beståndsdelar. Genom sådan analys kan lärare och forskare reflektera över hur samtal kan se ut i undervisningssammanhang och hur man kan nå olika resultat med undervisningen beroende på hur samtalen förs.

Eva Hultin är forskare i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har i sin doktorsavhandling undersökt hur lärarna och eleverna i fem olika klasser samtalar om litteratur i gymnasieskolans två svenskämnen, Svenska och Svenska som andraspråk. Studien visar att dessa samtal skiljer sig så mycket från varandra att lärarna tillsammans med eleverna utvecklade fyra olika kategorier av samtal, fyra samtalsgenrer. De fyra samtalsgenrer Hultin funnit i samtalen kallas Det undervisande förhöret, Det texttolkande samtalet, Det kultur- och normdiskuterande samtalet och Det informella boksamtalet.

Förutom att samtalen skiljer sig åt så mycket att de kan kategoriseras, analyserar Eva Hultin samtalsgenrerna bland annat utifrån vad nuvarande och tidigare nationella och lokala kursplaner säger om svenskämnet. Detta kopplas till analyser av hur läraren tänker om ämnet bland annat utifrån kursplaner. Hultins studie har därmed också ett ämneshistoriskt perspektiv.

Hultins analys visar också att de olika samtalsgenrernas syfte kan kopplas till kunskapssynen. I tre av samtalsgenrerna där klasserna samtalar om litteratur, använder man litteraturen som en kunskapskälla. Detta är också vad kursplanen föreskriver. I den fjärde samtalsgenren, Det texttolkande samtalet, ser man inte litteraturen som något man använder som kunskapskälla. Istället fokuserar man på vilka tolkningsmöjligheter som finns av texten i litteraturen. Genom att det finns så stora skillnader i samtalen kan man konstatera att oavsett vad kursplanen säger menar lärare olika saker sinsemellan när de säger att de samtalar om litteratur.

Eva Hultin menar att det finns en viktig skillnad i nyttan av analysera samtalsgenrer mellan läraren och forskaren.
? Som forskare har jag beskrivit och problematiserat aspekter i olika undervisningsmiljöer och därmed kunnat urskilja fyra olika samtalsgenrer. Jag värderar dock inte vilka som är lämpliga i en viss undervisningssituation. Det är en uppgift för den professionella läraren. Det kan inte vara så att det finns en samtalsgenre som alltid är lämplig eller olämplig. Det är undervisningssituationen som avgör. För lärare kan det däremot vara fruktbart att analysera den egna undervisningen både för att reflektera över vilka samtalsgenrer med specifika villkor som gäller i den egna undervisningen, men också för att fundera över om dessa behöver modifieras eller förändras utifrån de behov och speciella omständigheter som finns i den undervisningsmiljö som läraren med sina elever befinner sig i.

För mer information, kontakta Eva Hultin, telefon 0704-45 19 06


Eva Hultin disputerar fredagen den 10 november klockan 13:00 i hörsal P2, Prismahuset. Avhandlingens titel: ?Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En ämnesdidaktisk studie?. Avhandlingen distribueras av Örebro universitetsbibliotek.