Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Försäkringsbolagen kohandlar trots allmänna åtal och beivrar inte försäkringsbedrägerier - på sina kundens bekostnad

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 18:55 CET

Många nekade ersättningar vid försäkringsfall beror på svårigheten att utreda många skadehändelser

Försäkringsbolaget avslår som jag ovan nämnt varje år en halv miljard kronor i ersättningar, där de anser att försäkringstagaren, på vilken bevisbördan ligger, inte har uppfyllt sin bevisbörda och nått upp till beviskravet. Inom konsumentförsäkringen gäller samma beviskrav som vid den bevis i civilmål. För företag och beviskravet högre satt. Försäkringstagaren ska göra det mer än sannolikt att försäkringsfallet föreligger än att så skulle vara motsatsen. I många komplicerade ärenden kan detta bli svårt och inte omöjligt att utreda på egen hand. I exempelvis ett försäkringsfall som avser skada på fastigheter där en entreprenör använt underleverantörer för sprängning då man ska anlägga ett bostadsområde. Skador på byggnaden ska kunna härledas till sprängarens verksamhet. Sen ska det föreligga ett relevant orsakssamband mellan sprängverksamheten och skadorna på fastigheten. Vem bär egentligen ansvaret. Är det sprängaren, den som anlitat sprängaren eller kanske den som äger entreprenaden? Det beror i detta fall på vilken typ av entreprenadform arbetet utförs i där exempelvis totalentreprenören har det fulla ansvaret för hela produktionskedjan. Det kan annars bli enkelt att man skyller ansvar som katten på råtten, råttan på repet, repet på slaktarn osv. Vilket blir tämligen tungt att bära för försäkringstagaren. Bevislättnadsregeln i Miljöbalken (MB) underlättar delvis detta men sen ska tidigare eventuella och påbörjade skador beaktas samt värdeminskning pga. ålder, slitage och omodernitet. Det finns flera delar till detta som komplicerar saken och det är inte många advokater och jurister som vill befatta sig med försäkringsrätten börjar man uppmärksamma efter fem år inom sakförsäkringen knuten till förlust eller skapa på egendom i första hand.

Parkeringsplatsen "schackbrädet" där även vanliga försäkringstagare "små"fuskar med sin försäkring

Jobbar man med försäkring tänker man ofta på potentiella skadehändelser i samhället. Vilka risker som finns och särskilt sådana som är kopplade till olika försäkringsprodukter som försäkringsbolagen tillhandahåller som som jag själv arbetar med. En passus är just en sådan iakttagelse som jag kallar schackparkeringen. Stannade får att utföra något vid nödens lag en sommarkväll när jag upptäckte en tom parkering med plats för kanske 40 stycken bilar. Det tog några sekunder innan jag insåg varför en annars så trevliga parkeringsplatsen mitt i skogen utan Stockholm såg ut som ett schackbräde. Bilar har givetvis brunnit på varje svart plats på parkeringen. Jag tänkte spontant att det kan väl inte vara någon som har ställt sitt fordon där som fått ersättning från försäkringen. Ett negativt resonemang skulle låta ungefär som sannolikheten för hur många skulle lyckas stjäla en relativt ny bil bara för att sedan bränna upp den på en avsides belägen parkering. Det finns ingen rim och reson i det. Att någon av alla dessa minst 20 svarta rutor finns med stor sannolikhet ett par fordon som varit stulna, använda vid brott osv. som bränts med anledningen att få bort eventuell DNA. Den som har motiv att åka ut till en avlägsen plats med sitt fordon som dessutom säkert haft flera (dokumenterade, nya bilar dokumenterar varje rattsvängning) fel på bilen som registreras vid varje besiktning osv. är den som äger bilen. Allt annat är ganska långsökt. Så tänkt inte ens tanken..

Grunder för avslag från bolaget med anknytning till personliga förhållanden 

Det finns flera varningsflaggor som kan påverka rätten till försäkringsersättning för försäkringstagare även om man har rent mjöl i påsen. Den kategori av försäkringstagare som inte alltid haft rent mjöl i påsen är en grupp som har svårare att få rätt mot bolaget från första början tillsammans med att någon del i försäkringsavtalet är misstänksamt från bolagets sida. Det kan vara försäkringsproduktens ursprung eller händelseförloppet varvid egendomen förlorades och/eller skadades. Har försäkringstagaren också tidigare haft flera försäkringsfall eller ett misstänkt försäkringsfall som varit uppe för "diskussion" så är även detta en sådan faktor som påverkar bolagets beslut. Belastningsregister och andra dokument kan begäras ut av bolaget för att få mer material att bygga på. Det finns dessutom olika skaderegister där bolaget samordnar samhällets olika skadehändelser. Förekommer man där är detta en fingervisning om att det tillsammans med andra tveksamheter kan skapa uppförsbacke.

Grunder för avslag med tidigare försäljningsförsök

Har försökt sälja sitt fordon genom vänner eller släktingar eller kanske på sociala medier eller sociala forum eller andra säljuppdrag - saker som bolagen givetvis kontrollerar - så är även detta en sak som försäkringsbolaget tar med i sin helhetsbedömning vid bestämning om du ska få den ersättning du kräver. Syns också bilen med någon buckla på Facebook eller andra medier så är detta också en fingervisning om att det finns motiv att göra sig av med fordonet pga. man har den försäkrad.

Grund för avslag kopplade till det försäkrade objektet

Vad försäkringsbolaget granskar när du exempelvis anmäler sitt fordon, sin bil så innehåller de flesta fordon en viss historik. Ju nyare fordon, desto mer detaljerad information om hur fordonet framförts. Har din bils handlingar (och du) granskats - vilket diagnostiseras av bolagen i vissa fall - så kan man gå långt tillbaka i bilens varje handling. Processens görs inte regelmässigt men vid vissa särskilda fall där man diskuterar om ersättningen med bolaget. Diagnostiken som bolaget har tillgång till är dyr men kan se bilens minsta rörelse såsom gaspådrag, rattvinkel m.m. vid en vid olyckstillfället eller innan. Den visar hur många felmeddelanden som dykt upp under den valda tiden innan olyckan och vilka felmeddelanden som dykt upp och när samt som jag nämnts hur fordonet framförts. Även bilnyckeln ger mycket information. Tekniken har gjort att det inte längre att ljuga och det tjänar inte någon påvarken den som har tanken eller försäkringskollektivet, dvs. vi som betalar försäkringpremie.

Skriva sin egen bil på föräldrarna för att få lägre försäkringspremie eller bara låna deras bil

Den yngre generationen som ska försäkra sitt fordon ska se på plånboken inte bilen då det kan kosta en totalförstörd bil med avbetalningar som ingen vill ta ansvar för. Använder du bilen är du bilen ägare. Många föräldrar skriver den första bilen på sig för att få ner försäkringen eller så är tanken bara att man vill att dottern eller sonen ska få dela bil men det blir enkelt så att det kan, särskilt om fler fordon finns registrerade, räknas som sina barns fordon trots att försäkringen står på ena föräldern. Det är vanligt att göra så även för att slippa dyr försäkringspremie och är inte tillåtet. Då betalas inte någon ersättning ut. Man får låna och även skriva på en 24-årsgräns för eventuell annan person, ofta son eller dotter, men den som betalar försäkringen ska också vara fordonets rättmätiga ägare och huvudsakliga brukare. Det är enkelt att det inte blir så. Tar sedan sonen eller dottern fordonet till verkstad och besiktning, har kontakt med försäkringsbolaget och i synnerhet kanske avbetalar fordonet då blir det svårare att hävda att fordonet tillhör mamma eller pappa. Försäkringsbolagen måste dock se till försäkringskollektivets intressen i första hand och avslår regelbundet liknande fall som är mycket vanliga.

Orsaker till att man kan hamna i oönskad diskussion med sitt försäkringsbolag

Redan det faktum att du inte snar framtid fått ersättning för den skada du anmält till ditt försäkringsbolag och i tillägg hamnat i diskussion med bolaget om kan tyckas irrelevanta frågeställningar där de av bolagen eftersökta svaren är ganska långsökta det direkta på frågan som sådan. Som försäkringstagare har du skyldighet att svara på försäkringsbolagets frågor och då frågans hela omfattning på så sätt att du inte får undvika att svara på en fråga från bolaget ställer som kan ha flera svar, du ska alltså svara på hela frågans omfattning.

Andra fall där försäkringsersättning nekas av bolagen pga. olika undantag i avtalet

Man har som jag nämnt bevisbördan för försäkringsfallet. Det innebär att man ska bevisa att man råkat ut för den skada man kräver ersättning för utan att ha hamnat i något av undantagen. Du ska också kunna styrka den egendom du kräver ersättning för om det så är genom kvitton, foton eller annat underlag. Under andra omständigheter såsom vid bilförsäkringsrekvisitet ska också bevisa att du är det fordonets rättmätiga ägare och huvudsaklige brukare för att du ska få ut pengar från försäkringen.

De då som faktiskt fuskar med försäkringen - försäkringsbedrägeri

Försäkringsbedrägeri och bedrägeri är inte ovanliga det sker och kostar försäkringsbolagen och försäkringstagarna miljontals kronor varje år. Enligt studier så tror fler att andra fuskar och gör vinning på sin försäkring än vad som faktiskt är fallet och det risker att de själva skulle kunna falla för frestelsen. Visst är det många som fuskar med sin försäkring. Men många får heller ingen ersättning. Försäkringsbolagen ger dem ultimatum att anmäla till polisen eller att försäkringstagaren ska ta tillbaka sina anspråk gentemot försäkringsbolaget. En "deal" många går på samtidigt som det är väldigt få försäkringsbedrägerier som anmäls eller i varje fall leder till åtal.

Vilka intressen styr försäkringsbolagen

Jag låter det vara osagt om försäkringsbolagen beivrar misstänkta bedrägerier till polisen eller inte och i vilken omfattning de i så fall görs så. Metoden ovan är lönsam och dealen med försäkringstagaren som då ofta blir av med både rätten till ersättning och rätten till fortsatt försäkring i bolaget är ett lyckat resultat för bolagen. Det ter sig inte motiverande att i någon större utsträckning för försäkringsbolaget att göra ytterligare utredningar i sakfrågan med därtillhörande kostnader. Det blir på den försäkrades bekostnad och jag låter gärna denna diskussions vara öppen. Försäkringsbolagen har affärsmässiga intressen i centrum och måste ha en konkurrenskraftig försäkringsprodukt för att stanna attraktiva på marknaden.  På samma sätt som alla andra företag. Försäkringsbolagen kohandlar alltså bedrägerierna mot att ersättningsanspråk gentemot dem ska släppas trots att det är allmänt åtal på bedrägeri och inte sällan är handlar det om stora summor. 

 

Bid Manager & Jurist, Jesper Andersson

Försäkringsjuristerna Stockholm 

Vi arbetar med sakförsäkring och affärsjuridik