Ungdomsstyrelsen

UNGA ALLT MER UTSATTA

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:18 CEST

Unga är mer utsatta än andra grupper i samhället. Arbetslösheten är högre, bristen på bostäder större och de unga mår sämre. Unga med utländsk bakgrund har det dessutom sämre än andra unga. Det står klart i Ungdomsstyrelsens senaste rapport om ungas levnadsvillkor som lämnats till regeringen.Den samlade bild som framkommer i Ungdomsstyrelsens sammanställning visar att unga på många områden har det sämre än vuxna. Unga är arbetslösa i större utsträckning än vuxna. Allra störst är andelen arbetslösa i åldern 20-25 år. Långtidsarbetslösheten ökar mest i gruppen 20-25 år. Långa sjukfall minskar i alla åldrar, men minskningen är lägre i åldersgruppen 20-29 år. Hälften av landets kommuner rapporterar att det råder brist på lägenheter för unga.– Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet ledde till tuffa nedskärningar. Det drabbade ungdomar hårdare än många andra grupper, vilket vi nu ser konsekvenserna av. Många ungdomar ges inte en rättvis chans att etablera sig i samhället idag. Det är en viktig lärdom att ta med inför framtida prioriteringar, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.Unga med utländsk bakgrund och unga kvinnor mer utsatta
Ungdomar med utländsk bakgrund är på många områden mer utsatta än de med svensk bakgrund. Ett exempel på det är skolan. Andelen elever med utländsk bakgrund som är behöriga till gymnasieskolan är betydligt lägre än andelen elever med svensk bakgrund, 77 respektive 91 procent. Elever med utländsk bakgrund uppnår också i mycket lägre utsträckning än andra behörighet till högskolan. Sämre resultat i skolan kan på sikt leda till ökad risk att hamna utanför arbetsmarknaden, och därmed också bostadsmarknaden.


När det gäller hälsa är flickor och unga kvinnor mer utsatta än pojkar och unga män. Var femte flicka mellan 13 och 18 år känner sig ofta nedstämd och 27 procent av unga kvinnor 16-24 år känner ängslan och oro. Men bilden är komplex när det gäller skillnader mellan könen. Pojkar är mer utsatta för våld och lyckas sämre i skolan.Syftet med rapporten är att belysa utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Ung idag 2006 är den första årliga redovisningen till regeringen av indikatorer på ungas levnadsvillkor efter riksdagens beslut om den ungdomspolitiska propositionen 2004.– Rapporten visar att det finns mycket att göra inom flera centrala områden för att förbättra ungas levnadsvillkor. Det gäller både om man jämför med hur vuxna har det och inom ungdomsgruppen, säger Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet nationell och kommunal ungdomspolitik.Redovisningen bygger på en uppföljning av ett stort antal indikatorer på ungas levnadsvillkor. Tolv myndigheter har redovisat statistik inom sina egna verksamhetsområden.Läs rapporten Ung idag 2006 på: www.ungdomsstyrelsen.se/ungidag2006För mer information:
Inger Ashing, chef för nationell och kommunal ungdomspolitik

tfn 08-566 219 40, 0702-16 16 99, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Rikard Ambumsgård, utredare
tfn 08-566 219 08, rikard.ambumsgard@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef
mobil tfn 0706-63 39 18, martin.holmberg@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.