Statistiska centralbyrån, SCB

Unga kvinnor lever sundare

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:15 CEST

Fler unga, särskilt kvinnor, lever sundare nu än för tjugo år sedan. Ändå är det bara hälften av de unga kvinnorna, 16–34 år, som har sunda levnadsvanor i den mening att de motionerar regelbundet (minst en gång per vecka), att de inte röker och att de inte är överviktiga eller feta. Bland män i samma åldersgrupp är andelen som har sunda levnadsvanor knappt 40 procent.

Bland de unga har hälsorelaterade levnadsvanor utvecklats både positivt och negativt fram till början av 2000-talet. Andelen dagligrökare har halverats bland 16–24-åringar sedan början av 1980-talet. Minskningen är än större bland 25–34-åringar. Även motionsvanorna har förbättrats de senaste tjugo åren. Fler, särskilt unga kvinnor, motionerar regelbundet minst en gång per vecka. Samtidigt har både övervikt och fetma fördubblats i dessa åldrar.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna om hälsorelaterade levnadsvanor är hämtade från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) åren 1980–2002. Urvalsstorleken är ca 7 500 personer per år och omfattar personer i åldrarna 16–84 år.


Publikation

Läs mer i artikeln ”Unga kvinnor lever sundare”
I samma nummer av tidskriften Välfärd finns bl.a. artikeln:
”Att bli förälder - unga vuxnas föreställningar”

Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.
”Europa åldras”

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Producent
SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
104 51 Stockholm
Fax 08-506 940 05
Förfrågningar
Jessica Persson
Tfn 08-506 944 27
Epost jessica.persson@scb.se