Socialdepartementet

Unga motiveras till behandling vid ringa narkotikabrott

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 10:40 CET

Socialdepartementet
Mobilisering mot narkotika

- Mer än hälften av ungdomarna tackade ja till samtal
- Mer än hälften av dem som tackade ja till samtal vid första mötet gick vidare i vård
- De yngre, i åldern 15-18, är lättast att motivera till vård för sitt missbruk

Det är några av resultaten för ungdomar i åldern 15-20 år som presenterades vid ett presseminarium om MUMIN-projektet idag. Resultaten presenterades av Paula Liljeberg, chef för Maria Ungdom.

Mer än hälften tackade ja
52 procent av de tillfrågade, 134 ungdomar i åldern 15-20, accepterade ett första samtal vid Maria Ungdom i anslutning till att de gripits av polis för ringa narkotikabrott. 55 procent av dem gick sedan vidare och fick behandling mot sitt missbruk. Personalen vid Maria Ungdom har noterat att många som tackade nej till MUMIN vid det första erbjudandet sökt sig till Maria Ungdom vid senare tillfälle.

- Vår ordinarie verksamhet bygger till stor del på att ungdomar med missbruk själva söker sig hit, inte på uppsökande verksamhet. Genom MUMIN-projektet har vi fått kontakt med en grupp ungdomar tidigt, något som känns mycket angeläget för oss, säger Paula Liljeberg.

Unga lätta att motivera
MUMIN har vänt sig till 15-25-åringar som grips för ringa narkotikabrott. De flesta (72 procent) som tar emot hjälp är unga, mellan 15 och 18 år. Resultaten visar att flickorna är mer lättmotiverade än pojkarna.

- Det är viktigt att vi tar vara på varje tillfälle som ges att motivera unga personer att sluta med sitt missbruk. MUMIN-projektet har visat att polisen har en viktig roll i det motiverande arbetet - tillsammans med socialtjänsten och beroendevården, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

Cannabis och ecstasy vanligast
Missbruket hos de ungdomar som MUMIN-projektet kommit i kontakt med gäller framförallt centralstimulerande preparat, ecstasy och cannabis. Man kan även se att flickorna i MUMIN-projektet, i högre utsträckning än både Maria Ungdoms övriga patienter och pojkarna i projektet, använder morfinliknande substanser, centralstimulerande medel, ecstasy, kokain, bensodiazepiner, dextropropoxifen, LSD, buprenorfin och andra ospecificerade droger.

Tyngre problembild
De ungdomar som kommit till Maria Ungdom genom MUMIN har en tyngre problembild än Maria Ungdoms andra klienter när det gäller missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Det har visat sig under projektets gång att 53 procent av flickorna i MUMIN-projektet har depressiva drag. Motsvarande siffra för Maria Ungdoms övriga flickor är 31 procent. 27 procent av flickorna i MUMIN-projektet har självmordstankar och 20 procent har stört ätbeteende. Detta kan jämföras med Maria Ungdoms övriga flickor där andelen är 13 respektive 5 procent. Det som mest utmärker sig för pojkarna i MUMIN-projektet är kriminaliteten; 58 procent av pojkarna i MUMIN-projektet har begått brott utöver det ringa narkotikabrott som ledde till besök på Maria Ungdom. Jämförelsesiffra för Maria Ungdom är 22 procent. Även flickorna i MUMIN-projektet har i högre utsträckning begått brott än Maria Ungdoms övriga flickor, 17 procent jämfört med Maria Ungdoms 5 procent.

- Akut- och nybesök från Stockholms Stad på Maria Ungdom ökade 2005 med 19 procent. Detta beror främst på samarbetet inom MUMIN, förbättrat samarbete med stadsdelarna samt Ungdomsjourens samlokalisering med Maria Ungdom. Vi vet att det finns många ungdomar som är i behov av stöd- och vårdinsatser. Det är därför viktigt att olika myndigheter samverkar för att hitta dessa ungdomar och på ett snabbt och smidigt sätt kunna erbjuda hjälpinsatser, säger Göran Hägglund vid socialtjänsten, Maria Ungdom.

Samverkan fungerar
Samverkan mellan socialtjänst, polis och Maria Ungdom har fungerat bra då alla parter var med och definierade både problemen och förslagen till lösningar. Ca 50 procent av de ungdomar som har kommit till Maria Ungdom genom MUMIN är inte tidigare kända på kliniken och personalen uppfattar att det är en grupp som skulle ha förblivit okända för Maria Ungdom om det inte hade varit för samarbetet mellan Polisen och Maria Ungdom. Arbetet har också lett till att socialtjänsten har uppmärksammat att det är viktigt för dem att arbeta uppsökande på de arenor där polisen finns. Det är också viktigt att - som man gjort i projektet - ta tillvara de möjligheter till samverkan som redan finns i organisationerna.

- När polisingripandet för det ringa narkotikabrottet innebär starten på en positiv förändring blir ingripandet meningsfullt och samarbetet har den effekt som vi önskar, säger Manne Jönsson vid Länspolisens Ungdomssektion.

Bakgrund
MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är en arbetsmetod för omhändertagande av unga, som gripits för ringa narkotikabrott i specifika ungdomsmiljöer. Metoden innebär att ungdomarna i samband med gripandet och utredningen motiveras av polisen att ta emot ett akut krisomhändertagande tillsammans med sina nära anhöriga. Ungdomar mellan 15 och 20, som de här resultaten gäller, har tagits emot på Maria Ungdom. Ungdomar mellan 20 och 25 har erbjudits en kontakt med Beroendeakuten Stockholm, de omfattas inte i detta material. MUMIN har utvecklats genom ett samarbete mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen, Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom och med stöd från Mobilisering mot narkotika. MUMIN har bedrivits i Stockholm sedan hösten 2004 och ingår sedan årsskiftet i de berörda myndigheternas ordinarie verksamhet. En slutrapport från projektet presenteras i maj 2006.


Kontakt:
Åsa Magnusson
Vård och behandling
MOB
08-405 53 36
070-218 31 86

Lena Melander
Projektledare
Beroendecentrum Stockholm
070-484 31 68


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Mobilisering mot narkotikas webbplats (http://www.mobilisera.nu)