Statens folkhälsoinstitut

Unga övertar föräldrars rök- och snusattityder

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 09:41 CET

Rökande och snusande föräldrar ger rökande och snusande ungdomar. En ny undersökning från Statens folkhälsoinstitut i samarbete med A Non Smoking Generation, visar på ett tydligt samband mellan ungdomarnas åsikter om rökning och snusning och vuxnas attityder och vanor. 

Tidigare forskning visar att rökande och snusande föräldrar oftare har rökande och snusande barn. I en nyligen genomförd undersökning, har ungdomar själva pekat på behovet av vuxenvärldens tydliga gränser och stöd, men framförallt kan man se hur viktiga föräldrar är.

Enligt 13-17 åringar är de tre bästa sätten att påverka tobaksbruket hos barnen att föräldrar ”övertalar” dem att låta bli, att föräldrarna inte själva röker och att inte låta ungdomarna röka hemma. Mer än hälften av ungdomarna anser också att det är vanligare att unga själva röker om de umgås med vuxna rökare.

Av de som tagit ställning i frågan är hälften, 50 procent, av ungdomar till rökande föräldrar negativt inställda till rökning. Resten av ungdomarna är antingen positivt eller neutralt inställda. Däremot är hela 69 procent av ungdomarna till föräldrar som inte röker negativt inställda till rökning.

Liknade inställning finns bland ungdomar till snusande föräldrar där 45 procent är negativa till snusning, medan 61 procent av ungdomarna vars föräldrar inte snusar är negativa till snusning. Det visar att föräldrars rök- och snusvanor tydligt avspeglas i ungdomarnas inställning till tobak. 

– Ska vi minska tobaksbruket bland barn och ungdomar måste vuxenvärlden och i synnerhet föräldrar se fördelarna med att sluta röka och snusa ur sina barns perspektiv, säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget på Statens folkhälsoinstitut.

Flera andra studier visar också att det spelar stor roll vilket förhållningssätt man som förälder har till rökning och snusning. Föräldrar som säger nej till sina barn när det gäller att röka eller snusa, är de som har lägst andel barn som använder tobak. Föräldrars nej gör stor skillnad.

Undersökningen är en del av A Non Smoking Generations och Statens folkhälsoinstituts informationsinsats i syfte att få tonårsföräldrar att tänka över sitt tobaksbruk och motivera sig att sluta även för sina barns bästa.

För mer information: www.bortforklaring.se

För ytterligare information:
Åsa Lundquist, Projektledare, Nationella tobaksuppdraget, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 25, e-post: asa.lundquist@fhi.se
Fredrik Söderhielm, generalsekreterare Non Smoking Generation, 070-371 26 01, e-post: fredriks@nonsmoking.se

Undersökningsfakta:
Undersökningen genomfördes i november-januari 2009-2010 av Extreme Nordic med 1 000 respondenter i åldern 13-17 år.

Om Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Institutet har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. År 2008-2011 ansvarar Folkhälsoinstitutet för satsningen ”Nationella tobaksuppdraget” med syfte att minska tobaksbruket i Sverige.

Om A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation är en oberoende stiftelse som sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja röka och snusa. Stiftelsen verkar också för att minska tobakens plats i samhället, engagera vuxna och påverka beslutsfattare i syfte att stoppa tobaksdebuter och tobaksbruk i Sverige.