Sundbybergs stad

Ungdomar super mindre enligt drogvaneundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 19:00 CEST

Siffrorna från den senaste drogvaneundersökningen bland ungdomar i Sundbyberg visar en positiv trend. Alkoholkonsumtionen har minskat för både pojkar och flickor i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Även andelen rökare samt de som provat narkotika tenderar att minska.

Undersökningen bygger på en enkät med frågor om ungdomarnas attityd till användande av droger. Det är elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som svarat på enkäten. När det gäller alkoholdrickandet är minskningen störst för pojkar i årskurs nio och minst för flickor i gymnasiet
Vad beror minskningen på?
- I Sundbybergs stad har vi under drygt tre års tid satsat mycket resurser på lokalt förebyggande arbete i olika former och förhoppningsvis kan delar av den positiva utvecklingen tillskrivas stadens långsiktiga arbete, säger folkhälsoplanerare Daniel Larsson.
- Vi har besökt samtliga tobaks- och folkölsförsäljare för att informera om tobakslagen och alkohollagen. Andelen unga under 18 år som själva handlar folköl och tobak har minskat till en femtedel jämfört med den förra drogvaneundersökningen som gjordes 2002. Att tillgängligheten har minskat verkar ha haft effekt i Sundbyberg.

Information till föräldrar
Sundbybergs stad har också lagt mycket kraft på stöd och råd till föräldrar, som i hög grad har möjlighet att påverka sina barn och deras beteende. Broschyrer, foldrar och pocketböcker har skickats hem i brevlådan och föräldrarna har bjudits in till föreläsningar och studiecirklar.
En annan positiv trend är att rökningen har minskat. Antalet tjejer i nian som uppger att de röker dagligen eller ibland har halverats jämfört med undersökningen 2002. Även killarna i denna åldersgrupp har minskat sin rökning något. Dock verkar "feströkandet" ökat något bland killarna i årskurs 2 i gymnasiet, enligt undersökningen.
Andelen som uppger att de någon gång provat narkotika minskar markant.
- Bland killarna i årskurs nio ser vi en halvering jämfört med 2002 och i årskurs 2 har en tredjedel färre tjejer någon gång provat. Samtidigt är det viktigt att poängtera att av dem som någon gång provat är det väldigt få som gjort det till ett återkommande beteende, säger Daniel Larsson.

Det är alltså många positiva trender i årets drogvaneundersökning jämfört med år 2002. Men det är viktigt att fortsätta med det lokala arbetet för att den positiva trenden ska hålla i sig, menar Daniel Larsson. En stor utmaning i framtiden är bland annat att höja åldern för alkoholdebuten.