Socialdepartementet

Ungdomars sexualitet attityder till och erfarenheter av att sälja sex mot ersättning/pengar

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 12:11 CEST

Utredningen om kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige (S2003:05) har i samarbete med professor Carl Göran Svedin och doktorand Gisela Priebe, avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds Universitet, genomfört en studie om ungdomars sexualitet, attityder och erfarenheter. I studien ingår ett representativt urval av 4 343 ungdomar som går sista året i gymnasieskolan.

Detta är den första studien nationellt där man frågar ungdomarna själva om de sålt sex mot pengar eller annan ersättning.

98,6 procent svarar att de inte haft sex mot ersättning/pengar.

1,4 procent - 1,0 procent av flickorna och 1,8 procent av pojkarna i enkäten - svarar att de erbjudit/ sålt sex mot ersättning/pengar. Majoriteten av pojkarna har invandrarbakgrund. De pojkar och flickor som uppger att de erbjudit/sålt sex mot ersättning/pengar är en grupp ungdomar med många särdrag och stora svårigheter.

80 procent av dessa ungdomar uppgav att det varit med om sexuella övergrepp som för drygt 40 procent varit ett penetrerande övergrepp dvs ett oralt, analt eller genitalt samlag.

Konsumtionen av pornografi är hög bland de pojkar och flickor som sålt sex mot ersättning/pengar, över 40 procent av pojkarna tittar nästan dagligen på pornografi.

De mönster vi tycker oss se bland ungdomar som sålt sex mot ersättning/pengar är minst två, säger Carl Göran Svedin. Det första mönstret är att dessa ungdomar har levt och lever ett påtagligt sexualiserat liv. Detta mönster av sexualisering tar sig en mängd uttryck inom sexualitetens område. De har en tidig debut, ett intensivare sexualliv med fler partners och större erfarenhet av olika sexuella aktiviteter. I en del fall uppvisar ungdomarna sexuella förövarbeteenden. En del av detta kan sannolikt kopplas till erfarenheter av egna sexuella övergrepp och andra traumatiska upplevelser under uppväxten.

Den aktuella studien visar att det finns ett klart samband mellan sexuella övergrepp och sexuell exploatering definierat som att ha sålt sex mot ersättning. Ordningsföljden som kunnat kartläggas för en del av barnen visar, att sexuella övergrepp i någon form vanligtvis föregår en sexuell exploatering. Detta behöver uppmärksammas och man kan inte nog understryka vikten av att barn som utsatts för sexuella övergrepp och får adekvat hjälp och behandling.

Det andra mönstret är ses som ett uttryck för ett utagerande, prövande och gränsöverskridande beteende bland många andra. Ett stöd för det kan ses i den påtagligt ökade förekomsten av rökning, alkoholförtäring och olika asociala handlingar som stölder, inbrott, framför allt bland pojkar, och missbruk, framför allt bland flickor.

Undersökningen visar också att pojkar med invandrarbakgrund är överrepresenterade i undersökningsgruppen. Kanske är det så att invandrarungdomar, och framför allt pojkar, riskerar att mer än andra blir osäkra i sin roll, inklusive sin sexualitet, i en ny kultur med ofta en mer liberal syn på sex och samlevnad. Dessutom översköljda av det moderna samhällets sexualiserade budskap via olika media. Vad är rätt vad är fel?

Undersökningen visar på en grupp ungdomar som utöver att de sålt sex mot ersättning har en mängd andra problem i sina liv. Vi tror inte att det är möjligt att rikta insatser specifikt mot denna grupp utan insatser behövs riktas mot en bredare målgrupp av ungdomar som är på glid i samhället. Utöver föräldrar , behöver till exempel lärare, fältassistenter, socialsekreterare och behandlingspersonal våga närma sig ungdomarnas sexualliv och diskutera sexualiteten och sexuella attityder på samma sätt som man närmar sig ungdomarna om frågor om regelbrott och missbruk. Dessa ungdomar, som så tydligt signalerar att de är en riskgrupp, behöver fångas upp av vuxenvärlden samhället.

Barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp, både de som utsatts av vuxna och av jämnåriga, behöver adekvat stöd och professionell behandling.
- Behovet av hjälp till flickor och pojkar som sexuellt exploaterats eller riskerar att bli det kan inte nog understrykas, säger utredare Margareta Israelsson.

Kontakt
Ytterligare information:
Margareta Israelsson, särskild utredare 070 671 04 40
Carl Göran Svedin, professor i barnpsykiatri 046-174401
Gisela Priebe, doktorand 046-174428
Ingrid Åkerman sekreterare 08 405 24 22