Riksrevisionen

Ungdomsbidrag bör kontrolleras

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 10:15 CEST

 Riksrevisionen har yttrat sig över betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 2009:29). Vi anser att utredningens förslag delvis kan leda till att de brister som vi uppmärksammade i granskningsrapporten Statsbidrag till ungdomsorganisationer - hur kontrolleras de? (RiR 2005:16) åtgärdas. Samtidigt kvarstår det huvudsakliga problemet hur staten lämnar bidrag till ungdomsorganisationer. Storleken på bidragen måste bestämmas av variabler som staten i högre grad kan kontrollera.

Riksrevisionen delar utredningens bedömning att villkoren för rätt till statsbidrag tydligare måste kopplas till de övergripande målen. Samtidigt kan det uppstå svåra gränsdragningsproblem när bidrag ska lämnas, vilka Ungdomsstyrelsen måste få vägledning kring hur den ska hantera. Vi anser också att regeringen bör införa ett förbud att överklaga Ungdomsstyrelsens beslut om bidrag.

Utredningens analys av hur bestämmelserna om åsiktsfrihet och föreningsfrihet stämmer överens med Riksrevisionens granskningsrapport från 2005. Vi ställer oss undrande till att Ungdomsstyrelsen inte föreslås kontrollera medlemsantal - annat än i undantagsfall - i ungdomsorganisationerna, trots att det saknas konstitutionella hinder. Vi förordar att Ungdomsstyrelsen i högre grad gör kontroller hos organisationerna eftersom förtroendet skulle öka för att de får sin rättmätiga del av bidraget.

Riksrevisionen delar utredningens bedömning om att den del av bidraget till ungdomsorganisationerna som kommer från överskottet av AB Svenska Spel bör regleras i förordning. Eftersom riksdagen nu har beslutat att den delen av bidraget ska ersättas av ett anslagsfinansierat bidrag, kvarstår inte längre vår kritik i den delen i granskningsrapporten från 2005.

Läs hela remissyttrandet