Länsstyrelsen i Södermanlands län

Unik kartläggning av sjöar i Södermanland

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:57 CET

Nästa vecka, 6 - 9 november, kommer vattenprovtagning att ske med hjälp av helikopter i 375 sjöar i länet. Målet för arbetet är att få en översiktlig bild av miljökvaliteten i länets alla sjöar. Vattenprovtagningen omfattar samtliga sjöar i Mälarens och Hjälmarens tillrinningsområden, Östersjöns närområde samt alla sjöar i Trosaåns och Svärtaåns vattensystem.

- Det är glädjande att vi nu kan komplettera undersökningen från 1999 med att ta prover i resterande sjöar i länet, säger Lars Juhlin på Länsstyrelsen. I och med höstens provtagning har vi skaffat oss en bild av övergödnings- och försurningssituationen i nästan tusen sjöar.

- Höstens provtagning innebär att vi får uppgifter om vattenkemin från i princip alla sjöar i länet och vår del av vattendistriktet, och det är vi nog ensamma om i landet, fortsätter Lars Juhlin.

Det svenska vattenförvaltningsarbetet inleddes med EG:s ramdirektiv för vatten år 2000. Det har bl a till syfte att bevara eller förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. En av Länsstyrelsen uppgifter i det arbetet är att förbättra kunskapen om länets ytvatten för att i samarbete med Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fastställa miljökvalitetsnormer och åtgärds-program för våra vatten. Åtgärdsprogrammen syftar till att genomföra åtgärder för att sjöar och vattendrag skall uppfylla miljökvalitetsnormens krav.

Förutom uppgifter om övergödning och försurning undersöks vattenfärgen för att man ska få en uppfattning om vilka sjöar som har förutsättningar att hysa skyddsvärd flora och fauna.

- De kemiska data vi samlar in om sjöarna har stor påverkan på växternas och djurens livsbetingelser, förklarar Lars Juhlin. Vi kommer därför på ett sätt som aldrig skett förut att kunna bedöma tillståndet av övergödning och försurning i samtliga sjöar i vattensystemen. Insamlade data blir bra underlag för det fortsatta arbetet med att bevara och skydda våra sjöar och vattendrag. Det kan användas av kommuner, Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Norra Östersjön.

- För en vattenprovtagning av den här omfattningen är helikopter nödvändig. Vi kan t ex ta prover från sjöar med flodkräfta i en separat omgång för att inte riskera att sprida kräftpest. Kostnaden för provtagningen blir förhållandevis låg och miljöstörningen blir mindre än om proverna tas med hjälp av båt, säger Lars Juhlin.

Läs mer på Vattenmyndigheternas webb och Vattenportalen.

Kontaktpersoner:
Lars Juhlin 0155 - 26 40 57
Juha Salonsaari 0155 - 26 40 55