Prata Om Alkohol

Unik svensk studie av skolprogram visar på positiva effekter

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 13:00 CEST

Prata Om Alkohols alkoholförebyggande metodmaterial har för andra gången genomgått en vetenskaplig utvärdering. Den nyligen avslutade treåriga vetenskapliga studien har genomförts i samarbete med forskare knutna till Karolinska Institutet och visar bland annat att metoden generellt minskar sannolikheten till riskbeteende relaterat till alkohol bland unga.

Studien är den första i Sverige som under en lång tid följer ungdomar där en systematisk lärarledd och klassrumsbaserad metod används som förebyggande verktyg.

Ansvarig forskare Anders Tengström,
”Studien är intressant för att den visar att Prata Om Alkohol ger tydligt minskade riskbeteenden bland unga kopplat till alkoholanvändning. Många andra studier på skolpreventionsprogram visar inte på några positiva effekter alls. Eftersom det är angeläget att minska effekten av alkoholkonsumtion bland unga finns det skäl att också titta vidare på vad det är i Prata om Alkohols program som ger effekter.”

Sammanfattning av de viktigaste resultaten

  • Prata om Alkohol minskar generellt sannolikheten till riskbeteende relaterat till alkohol bland unga.
  • Prata om Alkohol har en tydlig effekt avseende ett minskat berusningsdrickande för pojkar.
  • Prata om Alkohol halverar de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtion för flickor.
  • Prata om Alkohol har inte en generell debutförskjutande effekt avseende alkohol, men visar en trend att pojkar som genomgått programmet är mindre benägna att börja dricka alkohol.

Ansvarig Prata Om Alkohol Per Hazelius,
Det är viktiga för oss att kontinuerligt stämma av att Prata Om Alkohols upplägg och inriktning sker på ett sätt som förmår unga att inte dricka alkohol och minska riskbeteenden. Därför är vi glada över att Prata Om Alkohols långsiktiga arbete med Sveriges skolungdomar nu visar på positiva resultat. När vi började arbetet med utvärderingen för snart fyra år sedan vågade vi inte hoppas på att studien skulle visa så tydliga effekter från programmet.”

Läs forskningsrapporten

Börja använd metoden kostnadsfritt

Så gick studien till
Syftet med studien var att undersöka långtidseffekter på ungdomar i årskurs 7-9 gällande alkoholanvändande. Urvalet av elever var från Stor-Stockholm och omfattade inledningsvis cirka 600 elever. Studien är den första i Sverige som under en lång tid följer en grupp ungdomar där en systematisk lärarledd och klassrumsbaserad metod används som förebyggande verktyg.

Studien har pågått från hösten 2014 fram till vårterminen 2017. Under två tillfällen per termin har eleverna i de klasser som tagit del av insatsen, de så kallade interventionsklasserna, deltagit lektioner. Under de tre åren som studien pågått genomfördes fyra olika mättillfällen där eleverna i både interventionsklasser och kontrollklasser svarade på en enkät i klassrummet.

Prata Om Alkohol tar fasta på de senaste rönen inom forskning om vad som är funktionell prevention för att skjuta upp alkoholdebuten för ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, värderingsövningar, samtal i grupp.

Arbetet sker genom vårt vetenskapligt testade metodmaterial, fortbildningar för skolpersonal och idrottsledare samt informationsarbete för att höja statusen kring denna viktiga fråga i Sveriges skolor och idrottsföreningar.

Prata Om Alkohols metodmaterial har beställts av 75 procent av Sveriges högstadier och gymnasier. Satsningen har även uppmärksammats internationellt och har idag lanserat i flera europeiska länder. Sedan starten 2006 drivs Prata Om Alkohol av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.