Eksjö kommun

Unikt samarbete för utveckling av verksamhetsplan för näringslivsarbetet i Eksjö kommun

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:46 CEST

Under september-oktober har en grupp bestående av ett dussin företagare och ett dussin kommunala tjänstemän utarbetat en plan för näringslivsarbetet i Eksjö kommun.

Merparten av företagarna sitter i Eksjö 2000 styrelse. De kommunala tjänstemännen är de som arbetar med frågor som i hög utsträckning kan påverka förutsättningarna för näringslivets villkor i kommunen. Kommunstyrelsen har fått information om arbetet. Eksjö 2000’s styrelse antog den 17 oktober planen som sin verksamhetsplan för det kommande året och gav VD i uppgift att konkretisera och beräkna resursbehov samt tidsåtgång för planens aktiviteter tills nästa
styrelsemöte i december.

Kommun och näringsliv i partnerskap
Gruppen önskar uppnå ett tillstånd i kommunen, där Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan företag och kommun och mellan olika företag. Med partnerskap menar vi att vi i nära samarbete hjälper till med varandras utveckling, företag såväl som kommunen. Hela idén med Näringslivsarbetet är att vi genom ett personligt engagemang skall göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun. Personligt engagemang innebär att vi tar ett personligt ansvar för att göra det bästa vi kan för att vi som verkar i kommunen skall lyckas med vår utveckling. Detta engagemang kan komma antingen från företagarkollegor eller från kommunen i olika former.

En mycket viktig del av arbetet under processen var att vi alla, trots vår olika bakgrund och ansvarområden, var överens om dessa grundläggande värderingar för vårt vidare arbete.

Bygga upp personliga relationer
För att kunna vara framgångsrika i vårt arbete, måste vi se till att de som arbetar med dessa frågor är rätt motiverade, något som vi känner är på god väg att nå med de som deltagit i detta arbete. Vi måste också se till att vi har de nödvändiga befogenheterna och kompetensen. Vi skall se till att utnyttja och utveckla våra nätverk för att hela tiden få information om vad som är ”på gång” för att se om vi kan dra nytta av detta i vårt arbete. Vi skall genom goda relationer inom vår kommun se till att hålla dörrarna hos varandra öppna. Vi vill också skapa de mötesplatser som behövs för att vi skall kunna ta del av information, utveckling och lära känna varandra rent personligt. För att demonstrera denna nya insats skall vi också se om vi kan utnyttja ett ev. nytt namn på Eksjö 2000 och varumärke för vår satsning.

Tillväxt i privat verksamhet och antal invånare
Gruppen enades också om ett antal målsättningar som skall uppnås inom en treårsperiod för att kunna säga att vi lyckats i våra ambitioner. Det är att vi vill se antalet anställda öka i privat sektor och gärna se ytterligare en bransch växa till sig, utöver de fyra stora vi har idag, privat vård, Verkstadsindustri, Hustillverkning och Trävaruindustri. Det kan då handla om transport, byggsektorn, media eller dagligvaruhandel. Vi måste också stärka kommunikationen på alla plan. Detta gäller såväl vägar som tågförbindelser, IT/bredband och kommunikationen människor emellan.

Inom utbildningen vill vi öka antalet elever i näringslivsinriktad utbildning och fördubbla antalet examensarbeten och liknande i industrin. Vi behöver göra en ordentlig översyn av befintlig mark och befintliga lokaler för näringsverksamhet, inventera behovet och se hur vi skall säkra det framöver. Vi vill öka möjligheterna för kommuninvånarna att kunna handla allt mer av sina varor inom kommunen. Slutligen vill vi se en ökad nettoinflyttning till kommunen och en förbättrad placering på olika rankinglistor för näringslivsklimat i kommunen. Vi skall också att se om vårt nya arbetssätt och målsättning kan demonstreras i en förändrad uppgift för näringslivsbolaget och om vi kan demonstrera denna utveckling i ett nytt ”varumärke”. Måltalen håller för närvarande på att utarbetas mer i detalj.

Brett åtgärdsprogram
För att kunna nå dessa mål kommer vi att satsa på ett 50-tal åtgärder inom områdena Information, Företagsträffar, Handelsutveckling, Markfrågor, Myndighetskontakter, Kompetensförsörjning, Företagande & Etableringsfrågor, Sysselsättning, Analyser, och Infrastruktur. Programmet kommer att följas upp regelbundet av Eksjö 2000’s styrelse och kommunledningen.

Utökade resurser
Vi kommer nu också snarast att tillsätta den andra tjänsten inom Näringslivsbolaget, som kommer att kallas näringslivsutvecklare samt gå igenom de föreslagna aktiviteterna och fastställa en så realistisk tidplan som möjligt.

God utveckling av relationer mellan de som deltagit i arbetet
Förutom att kunna enas om inriktning, mål och aktiviteter för näringslivsarbetet har också arbetet inneburit att deltagarna, genom att arbeta ihop, lärt känna varandra på ett positivt sätt
och fått goda insikter i varandras arbetsförutsättningar. I vårt framtida arbete kommer vi att försöka ge fler möjlighet att lära känna varandra bättre, då vi tror att detta är en av framgångsfaktorerna för en bra tillväxt av näringslivet i Eksjö kommun.

Medverkande
De som medverkande i arbetet var
Malin Alfredsson, Cellwood-gruppen
Margaretha Forss, Utvecklingsansvarig Eksjö 2000
Kent Gustavsson, Gilbert Gustafssons Entreprenad AB
Thomas Hellström, Bygg- och mätchef
Christina Henriksson, AB Olsbergs Hydraulic
Marcus Henrysson, LRF Ortsgrupp
Paul Hultberg, Kultur & Samhällsbyggnadschef
Kjell Johansson, Adjoint Administrering AB
Monica Kollberg, Miljöchef
Christine Larsson, Stadsarkitekt
Jörgen Lindvall, Kulturchef
Claes Markstedt, Eksjö 2000, Näringslivschef Eksjö Kommun
Siri Mehrstam, Eksjö Högskolecenter
Christer Melin, Barn och Ungdom
Lennart Olausson, Thörnell & Anderson AB
Lennart Schön, Eksjö Industribyggnader AB
Mats Svanberg, Hultsteg AB
Lennart Svensson, IDAB WAMAC
Hans-Åke Tilly, Eksjö Energi
Karin Torstensson, Kommundirektör
Anders Wahlberg, Klädhuset
Magnus Wirensjö, Rosén & Johanssons Byggnads AB
Jan Åsberg, Planingenjör


För vidare information kontakta
Lennart Bogren, Kommunstyrelsen ordförande, Ordförande i Eksjö 2000, 0381-36001
Lennart Svensson, IDAB WAMAC, Industriklubben, 0381-663320
Karin Torstensson, Kommundirektör, 0381-36002
Claes Markstedt, VD Eksjö 2000, Näringslivschef 0381-36565

Det går också bra att kontakta någon av de övriga deltagarna i arbetet.