Umeå kommun

​Universitetsstaden utvecklas

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 17:27 CET

Ytterligare ett steg i översiktsplanens riktning för Universitets- och sjukhusområdets utveckling har tagits, då området mellan Gösta Skoglunds väg och idrottsarenan ska planläggas. Här ska det skapas förutsättningar för kunskapsintensiva företagsmiljöer inom forskning, utbildning, idrott och sjukvård. Men också för bostäder, parkeringshus och service.

Den fördjupade översiktsplanen för Universitets- och sjukhusområdet (Universitetsstaden) syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt stark utveckling området. Stråket längs Gösta Skoglunds väg utpekas som särskild lämplig för områdesanknuten företagsetablering med koppling till sjukhus och universitetsverksamheterna. Inom området prioriteras samverkan mellan kunskapsintensiva företagsmiljöer inom forskning, utbildning, idrott och sjukvård. 

Kontor, lokaler, bostäder, parkeringshus, sport och service

Byggnadsnämnden inleder nu planläggning av del av Stadsliden 6:6. Planområdet är idag planlagt för småindustri vilket inte är förenligt med översiktsplanens intentioner. Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor, lokaler för laborativ verksamhet, bostäder samt parkeringshus/mobilitetsanläggning och service. Preliminärt handlar det om 65% lokaler och 35% bostäder. Området mot friidrottsarenan säkerställs för sportändamål och därtill anknuten verksamhet som tex café, uthyrning av sportutrustning eller likvärdigt. Andelen Service för hela planområdet blir förmodligen inte speciellt omfattande och kan uppgå till enstaka procent. Syftet med planen är också att säkerställa en hög kvalitativ gestaltning och tydlig koppling till Universitetsstaden och pågående stadsutvecklingsprojekt såsom Tomtebo strand. Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2020.

- Universitetsstaden är central för Umeås tillväxt och verksamheterna där är motor i arbetet att göra Umeå till en framgångsrik innovationsmiljö. Nu tar vi ytterligare ett beslut som skapar förutsättningar för det. En positiv händelse för Umeås attraktionskraft med andra ord, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

- Den här planen och det pågående arbetet med ett hållbarhetsprogram och detaljplan för Tomtebo strand måste samordnas i flera frågor, t ex trafiklösningar. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp för att hitta synergieffekter och för hantera eventuella konflikter på bästa sätt, säger Ulrik Berg (M) byggnadsnämndens vice ordförande.

Visionen för Universitetsstaden

Det övergripande visionen för Universitets- och sjukhusområdet är att utveckla en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i internationell toppklass. Umeå universitetsstad ska vara en attraktiv del av staden som lever dygnet runt med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel med miljöer som inbjuder till rörelse i vardagslivet och som kan bidra till bättre hälsa. Utifrån tillväxtmålet om 200 000 invånare planeras ett ökat invånarantal med 15 000 personer i Umeås centrala stadsdelar, vilket också inkluderar planområdet för Umeå universitetsstad. 


Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.