Statistiska centralbyrån, SCB

Uppåt för privata arbetsmarknaden under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:11 CET

Det totala antalet anställda ökade med 3,5 procent till 4 221 600 under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönesumman ökade totalt med 6,3 procent. Antalet lediga jobb ökade med 20 procent till totalt 58 300. I privat sektor ökade antalet anställda med 5,0 procent och lönesumman med 7,0 procent.

Lönesumman ökade inom den privata byggindustrin med 9,8 procent och antalet anställda med 8,3 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I tillverkningsindustrin ökade lönesumman med 5,1 procent och antalet anställda med 3,0 procent. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 5,2 procent. Branschen enheter för vård och omsorg, i privat sektor, ökade lönesumman med 11,5 procent och antalet anställda med 9,4 procent.

Marginellt fler anställda i offentlig sektor

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2010. Statlig sektor ökade med 1,5 procent och landstingen med 0,1 procent. Antalet anställda inom kommunal sektor minskade med 0,2 procent. Lönesumman ökade inom samtliga delsektorer. Statlig sektor hade störst ökning med 5,7 procent. Kommunal sektor och landstingen ökade med 4,7 respektive 4,1 procent.

Fler lediga jobb

Antalet lediga jobb i privat sektor ökade med 19 procent under tredje kvartalet till 48 800 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns 58 300 lediga jobb vilket var en ökning med 20 procent. Offentlig sektor ökade med 29 procent till 9 600. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 20 800 vilket var en ökning med 13 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman ska omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som ska tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar

Anders Eklund
Tfn 019-17 62 44
E-post anders.eklund2@scb.se
Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post maria.nilsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.