Gexco AB

UPPDATERAD DELÅRSRAPPORT FÖR GEXCO JANUARI – SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:57 CET

(NGM:GXCO)

Gexco har under arbetet med att ta fram prospektet för den pågående nyemissionen identifierat brister i redovisningen av affärstransaktionen 2004 då Gexco förvärvade Bindal Gruver AS. Redovisningen i 2005 års årsredovisning och i hittills avgivna delårsrapporter 2006 har inte upprättats utifrån att detta förvärv utgjorde ett s.k. omvänt förvärv.

Den huvudsakliga förändringen då förvärvet nu redovisas som ett omvänt förvärv är att det uppkommer en goodwillpost om ca 8 MSEK då förvärvspriset ställs mot förvärvade nettotillgångar i Gexco AB. Denna goodwillpost kan anses utgöra värdet på att få tillgång till Gexco ABs börsplats. Då emellertid Gexco ABs verksamhet f.n. inte har något kassaflöde som underbygger goodwillvärdet skrivs goodwilltillgången omgående ned till noll. Nedskrivningen försämrar redovisat resultat för 2004 med ca 8 MSEK. Den goodwillpost om ca 3 miljoner SEK som ursprungligen redovisades vid förvärvet av Bindal Gruver AS försvinner då förvärvet nu redovisas som ett omvänt förvärv.

I samband med prospektarbetet har även vissa mindre justeringar gjorts i resultat- och balansräkning för 2004 och 2005 för att få redovisningen helt i överensstämmelse med IFRS.

Med anledning av ovan beskrivna justeringar publiceras som bilaga till denna uppdaterade kvartalsrapport även en uppdaterad sammanställning av resultaträkning, balansräkning, förändring eget kapital och kassaflödesanalys för koncern och moderbolag för 2004 och 2005. Bilagan finns tillgänglig på www.gexco.se och kommer att ingå i Gexco ABs förestående prospekt.

Det bör påpekas att dessa förändringar i den historiska redovisningen inte påverkar Gexcos pågående verksamhet eller möjligheterna till en positiv utveckling i Kolsvik. Totalt påverkar ovanstående justeringar delårsrapporten för perioden januari - september 2006 genom en minskning av redovisad goodwill med
ca 3 MSEK och en motsvarande minskning av eget kapital. Justeringarna har ingen påverkan på tidigare rapporterat resultat.

· Nyemissioner under perioden januari - september 2006 tillförde Gexco 12,4 MSEK. Antalet utestående aktier ökade till 359 881 590.
· Ytterligare 20 nya inmutningar har beviljats i Kolsvik.
· Resursberäkning i Kolsvik.
· Anrikningsverket är färdigt för intrimning.
· Fortsatt prospektering och förstärkning av organisationen.
· Styrelsen i Gexco beslutade den 26 september 2006 att utge högst 71 976 318 aktier som tecknas med företräde för befintliga aktieägare. Extra bolagsstämma i Gexco den 19 oktober fastställde styrelsens beslut.
· Använda medel under perioden uppgår till 16 347 kSEK varav 11 559 kSEK använts till prospektering och utrustning.
· För perioden januari - september 2006 var bolagets nettoomsättning 0 kr och resultatet per aktie -0,02 kr.

RESULTATET
Resultatet för koncernen under januari - september 2006 uppgår före skatt till -6 667 kSEK, varav Bindal Gruver
-3 909 kSEK. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Bindal med -1 858 kSEK.

Likvida medel uppgår per 2006-09-30 till 1 036 kSEK. Under perioden har likvid från nyemissioner med
12,4 MSEK
tillförts. Marknadstorget AB har givit Gexco en kortsiktig räntefri låneram på 3 MSEK.


VIKTIGA HÄNDELSER

20 nya inmutningar i Bindal
Gexcos dotterföretag Bindal Gruver AS har hos den norska Bergmästaren beviljats 20 nya inmutningar (undersökningstillstånd) i Kolsvik. De nya inmutningarna går längs en möjlig sidostruktur i Grytendalen i anslutning till huvudförkastningen. Totalt har Bindal Gruver nu 74 inmutningar i Kolsvik, Reppen och Finnlifjellet. Inmutningarna täcker drygt 22 kvadratkilometer.

Resursberäkning i Kolsvik
För centrala delar av Kolsvikfyndigheten rapporterades, som indikerad mineraltillgång, 422 000 ton med 4,6 gram guld per ton. Guldinnehållet är 1,96 ton guld vid en cut-off på 2 gram guld per ton. Gexcos tidigare uppskattningar på total antagen mineraltillgång på ca 15 ton guld för hela Bindal Gruver kvarstår varav 1,9 ton är indikerad mineraltillgång.

Anrikningsverket är färdigt för intrimning
Detta betyder att verket är installerat och nu provkörs. Det upprättas operativa rutiner som t.ex. start och stopp, inställningar samt rutiner för provtagning.

Flera produktionskampanjer planeras där verket körs kontinuerligt. Men då verket står utomhus är verksamheten idag utsatt för väder och vind. Ett ogynnsamt väder i höst kan påverka möjligheten att genomföra de planerade kampanjerna.


Fortsatt prospektering och förstärkning av organisationen
Per den 30 september har det borrats drygt 1 000 meter fördelat på 6 borrhåll. Det har lämnats 165 ytprover för analys.

Gexco har anställt Alf Viktor Larsen som ansvarig för anrikningsverket i Kolsvik, Charlotte Pantzerhielm som ansvarig för Gexcos PR samt anlitat Mikael Karlin som tillförordnad CFO med ansvar för Gexcos finansiering.

(För fullständig rapport se bifogad fil)


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.