Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Uppdaterad rekommendation för behandling av psoriasis

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:12 CEST

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar 2-3 % av befolkningen. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdatering av de rekommendationer för läkemedelsbehandling som togs fram 2006. Bland annat omfattar rekommendationerna en uppdatering om de biologiska läkemedel som används vid svår psoriasis och psoriasisartrit.

De flesta psoriasispatienter klarar sig med traditionell behandling och kan till viss del få vård inom primärvården.

Biologiska läkemedel är effektiva för behandling av svår psoriasis och psoriasisartrit som inte svarat på traditionell systemisk behandling eller då patienten är intolerant mot sådan behandling. TNF-hämmarna är idag förstahandsalternativ när man överväger att sätta in biologisk behandling. Rekommendationerna tar även upp biverkningar och säkerhetsaspekter vid användning av dessa läkemedel.

Synen på psoriasissjukdomen har förändrats i och med den ökande insikten om sjukdomens komplexitet och heterogenitet. Psoriasis betraktas idag som systemisk sjukdom – dvs den drabbar fler organ i kroppen än huden - vilket påverkar det medicinska omhändertagandet av patienterna. Ungefär en tredjedel av patienterna utvecklar ledbesvär i någon form och aktuell forskning pekar även på att svår psoriasis är förenad med metabolt syndrom och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 

Relaterad information

 Läkemedelsbehandling av psoriasis 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.