Region Blekinge

Uppdaterad strategi ska visa färdriktningen för Blekinge

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:51 CEST

Foto: Elin Mikmar

Den regionala utvecklingsstrategin, Attraktiva Blekinge, anger den gemensamma färdriktningen för Blekinge. Regionstyrelsen antog idag den uppdaterade versionen av Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020. Ett nytt, unikt samlingsprojekt för utveckling av kulturella och kreativa näringar i Blekinge antogs också under sammanträdet. Projektet bidrar till ett starkt innovationsklimat med idéer som lyfter och blir livskraftiga företag, som också är ett av målen i Attraktiva Blekinge.

Region Blekinge har det nationella uppdraget att tillsammans med regionens aktörer ta fram en strategi för Blekinges utveckling. Attraktiva Blekinge anger Blekinges gemensamma färdriktning grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Målet i strategin är Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

- Den regionala utvecklingsstrategin är hela regionens strategi, och den är väldigt viktig för att Blekinge ska växa och utvecklas i rätt riktning, säger Christina Mattisson (S), ordförande i regionstyrelsen. Med en gemensam strategi för hela regionen kan vi ta tillvara på våra möjligheter och möta de utmaningar som vi ser med bland annat en befolkning där unga flyttar från Blekinge och en arbetsmarknad som är i stort behov av arbetskraft.

Nytt i strategin är en nulägesbeskrivning av läget i Blekinge och de utmaningar som finns just här. Hållbarhetsperspektivet har också förstärkts med en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala målen. Den strategiska inriktningen för strategin beskrivs genom fyra insatsområden: Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.

Samlingsprojekt för utveckling av kulturella och kreativa näringar i Blekinge – unikt i Sverige
Regionstyrelsen beslutade också om ett samlingsprojekt för att främja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Blekinge. Projektet fungerar som en katalysator och grundar sig i den nya utvecklingsplan som tagits fram för kulturella och kreativa näringar i Blekinge. Målet är att entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka och växa i Blekinge, vilket också bidrar till förverkligandet av Attraktiva Blekinge.

- Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur ett näringspolitiskt perspektiv och är också en bransch där internationaliseringsgraden är hög, vilket bidrar till hela Blekinges utveckling, säger Christina Mattisson. Därför är det glädjande att vi har hittat en modell för där kulturpolitik och näringspolitik samverkar i så hög grad.

Vinnväxt 2019 – Connected County
Under mötet blev det också klart att Region Blekinge går in med 25 procent medfinansiering av en Vinnväxt-ansökan till Vinnova, Connected County, ett Blekinge-projekt i samverkan mellan Blue Science Park, Netport Science Park, Ronneby Business Center, Techtank och BBI. Projektet syftar till att utveckla och nyttja Internet of Things (IoT) i Blekinge genom att korsbefrukta regionens styrkeområden inom IT med hälsa, produktion och samhälle. Beslut från Vinnova om Vinnväxt 2019 förväntas komma under november 2018.

Länkar

Attraktiva Blekinge - Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020

Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge 2018-2022

Film kulturella och kreativa näringar i Blekinge

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09, christina.mattisson@regionblekinge.se

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40, marika.nilsson@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument