Kulturdepartementet

Uppdrag för främjande av kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 14:55 CET

Regeringen har beslutat om insatser för att stärka utvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna. Den handlingsplan som regeringen tidigare beslutat om följs nu upp av konkreta myndighetsuppdrag som bidrar till att främja utvecklingen av entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar, liksom samverkan mellan kultur och näringsliv. Detta är ett led i en satsning som totalt omfattar 73 miljoner kronor.

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att skapa goda förutsättningar för entreprenörer samt potentiella och befintliga företagare inom kulturella och kreativa näringar.  Uppdraget består i att utveckla en branschguide, främja entreprenörskap inom kulturella och kreativa utbildningar, samt satsningar för kompetensutveckling av kultur och näringslivsaktörer. Samverkan ska ske med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet samt andra myndigheter och aktörer.


Forskning och kunskapsutveckling
Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i samverkan med Innovationsbron och Tillväxtverket utforma och starta ett arbete med forskning och kunskapsutveckling inom området kulturella och kreativa näringar. Uppdraget består av två delar.

Den ena rör utvecklingen av inkubatorer och företagshotell och liknande som är anpassade till kulturella och kreativa näringar.

Den andra delen handlar om en belysning av ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar, och hur dessa områden relaterar till kreativa processer. Samverkan ska även ske med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Svenska Filminstitutet samt andra myndigheter och institut.

Förnyelse och tillväxt
- Kultur, kreativt skapande och design är viktiga faktorer för ett lands konkurrenskraft. För detta är det viktigt att näringsliv, forskare och offentlig sektor kraftsamlar kring utvecklingsmiljöer där kultur och näringsliv kan mötas och berika varandra. Då kan nya innovativa affärsmodeller, produkter och tjänster uppstå som bidrar till ökad tillväxt, säger näringsminister Maud Olofsson.

- Det är viktigt att kulturen tar plats och bidrar till förnyelse och tillväxt. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar stärker och utvecklar såväl kulturarvet som den nyskapande kulturen inom nya områden. Kreativitet, bildning och humanism är därför en förutsättning för nya idéer och hållbar tillväxt i en global värld. Konsten kan liknas vid forskning och bidrar till att ifrågasätta invanda föreställningar och tankemönster, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91