Socialdepartementet

Uppdrag för trygg och säker vård i familjehem

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 09:21 CET

- Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett program för säkerhet och trygghet för placerade barn och unga. I uppdraget ingår att ta fram riktlinjer och vägledning inom området för att bidra till en evidensbaserad praktik och en korrekt handläggning. Behovet av lokal och systematisk uppföljning ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att ta fram ett grundutbildningsmaterial för familjehem. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen 3 miljoner kronor. Arbetet ska ske i dialog med verksamma i barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting samt Barnombudsmannen. Det säger Barn- och äldreminister Maria Larsson med anledning av ett nytt regeringsbeslut.

När samhället placerar barn och unga för vård utanför det egna hemmet måste de garanteras en trygg och säker vård. Rapporter från Riksdagens revisorer, Riksrevisionen, länsstyrelsernas tillsyn inom ramen för det så kallade barnuppdraget, Vanvårdsutredningen samt Upprättelse-utredningen har alla visat på att det funnits och fortfarande finns påtagliga brister i samhällsvården. För att skapa förtroende för samhällsvården är det angeläget att vidta åtgärder för att förebygga övergrepp och försummelse i samhällsvården inom alla delar av vården. Det är därför angeläget att utveckla ett program för en trygg och säker vård i familjehem och HVB. 

Regelverk och kunskapsstöd är tätt sammanflätade inom socialtjänsten. Därför behöver Socialstyrelsen utveckla stödet till socialtjänstens verksamheter och ge förutsättningar för en enhetlig syn på tillämpningen av regelverket genom att utveckla normeringen och ta fram en handbok för handläggning inom barn- och ungdomsvården.

Såväl Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén som Barnskyddsutredningen har i sina betänkanden (SOU 2005:81, SOU 2009:68) lyft fram betydelsen av att familje- och jourhem får utbildning för att klara av sitt uppdrag. I de fall det finns utbildning kan den se olika ut. För att ge förutsättningar för kommunerna att erbjuda familje- och jourhem en likvärdig utbildning som håller god kvalitet ska Socialstyrelsen ta fram ett grundutbildningsmaterial för familje- och jourhem.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2012.

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare 
hos Maria Larsson 
070-509 50 65