Granskningsnämnden för radio och TV

Uppdrag granskning fällt för osaklighet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 10:30 CET

Granskningsnämnden har fällt Uppdrag granskning för att det i ett avseende stred mot kravet på saklighet. Programmet handlade om hur Jehovas vittnen förhåller sig till sexuella
övergrepp mot barn och syftade till att visa att man undviker att polisanmäla övergrepp för att skydda organisationen. I programmet berättade ett syskonpar om övergrepp de utsattes för som barn och om församlingens agerande. Reportern berättade att det var en man i en församling i Jehovas vittnen som utsatt syskonparet för de sexuella övergreppen. Beträffande ett av syskonen sade reportern att denne under mer än tio år utsattes för övergrepp av mannen.

En av anmälarna var Jehovas vittnen som bl.a. kritiserade uppgiften om att det var en man inom församlingen som begått övergreppen mot syskonparet. Av de uppgifter som SVT lämnat framgår att övergreppen på syskonparet
gjordes av en person som var sex respektive fyra år äldre än syskonparet och att gärningsmannen när övergreppen upphörde var 18 år.

Granskningsnämnden ansåg att de uppgifter som lämnades om de sexuella övergreppen mot syskonen gav intryck av att det hade rört sig om en vuxen man. Mot bakgrund av gärningsmannens ålder när övergreppen upphörde blev uppgiften vilseledande.

Nämnden fann mot den bakgrunden att programmet i denna del stred mot kravet på saklighet. Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens
beslut.

BAKGRUND
Enligt bestämmelsen i 6 § i SVT:s sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, tel 08-606 79 83

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se