Granskningsnämnden för radio och TV

Uppdrag granskning partiskt om datasystem

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:20 CET

2007-02-21 SB 114/07
PRESSMEDDELANDE

Inslaget handlade om ett datasystem som köpts in av sju landsting. I
inslaget, som bestod av ett reportage och en studiointervju, beskrevs
problem med bl.a. patientförväxlingar och stress hos sjukvårdspersonalen
som arbetade med systemet. En representant för en organisation som gjort
en enkätundersökning bland användarna intervjuades efter reportaget och
sa bl.a. att systemet inte ens var halvfärdigt och att användarna var
oerhört missnöjda.

Anmälaren, som var dataföretaget som levererade systemet, ansåg bl.a. att
man borde ha fått bemöta kritiken i studiointervjun.

Enligt Granskningsnämndens mening innehöll studiointervjun allvarlig
kritik som borde ha fått bemötas av företaget, särskilt eftersom det
underlag som fanns kunde ifrågasättas. Inslaget stred därför mot kravet på
opartiskhet. Mot bakgrund av att SVT vid ett senare tillfälle beriktigade
och förtydligade vissa uppgifter i inslaget och i övrigt visat grund för
uppgifterna, ansåg nämnden inte att inslaget stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Opartiskhet
Sveriges Television ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med
beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen. Kravet
på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot
en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska
detta ske i samma program eller inslag (6 § i SVT:s sändningstillstånd).
Av betydelse för bedömningen är också 10 § i sändningstillståndet som bl.a. ålägger SVT att
stimulera till debatt, att kommentera och belysa händelser och skeenden samt att granska
myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna.
Dessa skyldigheter innebär enligt Granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag
kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet.

Saklighet
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska
vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga
uppgifter utelämnas (kolla paragraf).
Handläggare: Jonas Nilsson, telefon 08-606 79 75
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se