Naturvårdsverket

Uppdrag: Rädda Östersjön

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 13:09 CEST

Idag presenteras förslag för regeringen på vad Sverige kan göra för att förbättra miljötillståndet i Östersjön. Förslaget innehåller 150 aktiviteter inom fyra huvudområden: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och maritima frågor. Sverige ska enligt Helsingforskommissionen, HELCOM:s preliminära beräkning minska utsläppen av kväve med cirka 21 000 ton och av fosfor med cirka 290 ton.
De åtgärder som nu presenteras för regeringen innebär en minskning med cirka 15 400 ton kväve och cirka 170 ton fosfor.
- Alla sektorer har verkligen gjort sitt för att dra sitt strå till stacken. Trots det räckte det inte riktigt hela vägen. Blickar vi framåt tror vi ändå att Sverige har goda förutsättningar att klara vårt beting, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren.

Vem har gjort vad?
Naturvårdsverket har svarat för projektledning och koordination. Förslagen har tagits fram i samråd med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter. Respektive myndighet har ansvaret för den egna sektorns åtgärdsförslag.
- De åtgärder Jordbruksverket föreslår är rimliga att genomföra och vi har dessutom utnyttjat möjligheten att använda landsbygdsprogrammet för att finansiera dem. Vi gör betydande insatser för Östersjön samtidigt som vi behåller svensk livsmedelsproduktion. Ett produktivt jordbruk betyder inte större miljöpåverkan, säger Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson.

Resultatet?
Naturvårdsverkets rapport innehåller cirka 150 aktiviteter och har fyra huvudområden: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald inklusive fiske samt maritima frågor (sjöfart, olyckor, räddningstjänst m.m.). Den nuvarande rapporten är en fördjupning av den första delen av Baltic Sea Action Plan (BSAP) som presenterades i maj 2008. Slutrapporteringen innehåller även konsekvensanalyser av de föreslagna åtgärder.

Fakta
Det övergripande målet enligt BSAP är ett Östersjön på 1950-talsnivå avseende övergödning. Länderna har kommit överens om att senast 2016 ha vidtagit åtgärder mot såväl luftburen som vattenburen belastning av näringsämnen med syfte att nå målet god ekologisk miljöstatus till 2021. Alla Östersjöländer ska ta fram nationella åtgärdsplaner till år 2010.

Pressinbjudan
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Uppdrag-Radda-Ostersjon/
Rapporten Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan, pdf 1 Mb
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/N_avd_havsmiljoarbetet/Sveriges%20åtagande%20i%20Baltic%20Sea%20Action%20Plan.pdf
Sammanfattning av rapporten, pdf 79 kB
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/N_avd_havsmiljoarbetet/Sammanfattning%20Sveriges%20åtagande%20i%20Baltic%20Sea%20Action%20Plan.pdf
Sveriges åtaganden i BSAP - Konsekvensanalyser
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/N_avd_havsmiljoarbetet/Sveriges%20åtagande%20i%20Baltic%20Sea%20Action%20Plan%20-%20konsekvensanalyser.pdf
Till mer information på Naturvårdsverkets webbplats
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Satsning-pa-havsmiljo/Gemensam-aktionsplan-for-Ostersjon--/Kraftfulla-atgarder-kravs-for-att-radda-Ostersjon/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Else-Marie Mejersjö, enhetschef växtnäringsenheten Jordbruksverket,
036-15 51 67, else-marie.mejersjo@sjv.se
Ulrika Hagbarth, handläggare Naturvårdsverkets Havsmiljöenhet, 08-698 1535, ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se

Lotti Göransson Uhrnell, presskontakt, 08-698 13 88, 073-441 25 58, lotti.goransson.uhrnell@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.