Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminne om minoritetsspråkiga ortnamn

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:40 CET

Regeringen har idag beslutat att ge Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att göra en översyn av 1 kap. 4 § lagen om kulturminnen m.m. rörande minoritetsspråkiga ortnamn.

Bestämmelserna om god ortnamnssed i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ska bl.a. säkerställa att minoritetsspråkiga ortnamn inte går förlorade. Den nuvarande lydelsen i lagen innehåller endast en uppräkning av de samiska och finska språken och omnämner inte meänkieli. Det finns därför anledning att se över bestämmelsen för att den bättre ska överensstämma med Sveriges internationella åtaganden och för att stärka bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Uppdraget, som ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 juli 2011, ska ske i samråd med Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Trafikverket samt företrädare för den tornedalska och sverigefinska minoriteten.

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91