Justitiedepartementet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att se över förvaringsföreskrifter för vapen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:00 CET

Regeringen har denna dag gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över de föreskrifter som styrelsen har meddelat om bl.a. enskilda sammanslutningars förvaring av skjutvapen. Översynen skall inriktas på att ge utrymme för vissa dispenser från föreskrifterna. Även i fortsättningen måste dock en god säkerhet kunna garanteras.

Regeringen har uppmärksammat att de krav som uppställs på förvaring av vapen kan innebära stora problem för föreningslivet.

Regeringen anser därför att det finns anledning att vidga möjligheterna att i enskilda fall medge sammanslutningar undantag från föreskrifterna. Vid bedömningen av om undantag skall ges bör det enligt regeringens mening finnas utrymme för att beakta de positiva effekter som ett levande föreningsliv har.

Regeringen har därför gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över de föreskrifter som styrelsen har meddelat om bl.a. enskilda sammanslutningars förvaring av skjutvapen. Som allmänna utgångspunkter för översynen skall gälla att sammanslutningars möjligheter till undantag från föreskrifterna bör utvidgas och att det vid bedömningen av om undantag skall ges bör finnas större utrymme än i dag att väga in intresset av ett levande föreningsliv. Även i fortsättningen måste dock en god säkerhet kunna garanteras.

Uppdraget skall redovisas den 1 juni 2007.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se