Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk avseende kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:32 CEST

Regeringen har gett Statens skolverk i uppdrag att utarbeta ytterligare bestämmelser om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Regeringen har tidigare beslutat att varje kommun och skola årligen skall göra en kvalitetsredovisning i vilken de analyserar sina resultat och visar vilka åtgärder som behövs för att uppnå skolans mål. Skolverket ges nu i uppdrag att överväga hur regelverket kan kompletteras så att bland annat ett övergripande syfte med kvalitetsredovisningen slås fast och det av bestämmelserna framgår vad redovisningen närmare skall innehålla beträffande obligatoriska kvalitetsområden och kvalitetsindikatorer. Avsikten är att stödja det lokala utvecklingsarbetet genom att göra kvalitetsredovisningarna mer enhetliga och jämförbara och skapa gemensamma kvalitetsmått.

Skolverket skall vid behov lämna förslag till ändringar i förordningen om kvalitetsredovisning och förbereda egna föreskrifter om kvalitetsredovisning. Skolverket skall också, som komplement till föreskrifterna, förbereda allmänna råd till dessa som stöd för arbetet med kvalitetsredovisning.

- Uppdraget till Skolverket är en del av regeringens målmedvetna arbete med att stärka kvaliteten i skolan. Alla elever har rätt att gå i en bra skola, säger utbildnings- och forskningsminister Thoma Östros.

Bakgrunden till uppdraget ges i regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning (skr. 2001/02:188). Där aviserades att Skolverket skulle ges rätt att utfärda föreskrifter om kvalitetsredovisning i syfte att bland annat tydliggöra kraven på kommunerna.

Skolverket skall senast den 1 februari 2005 redovisa sina överväganden och förslag vad gäller eventuella ändringar i förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Skolverket skall senast den 1 maj 2005 redovisa uppdraget i övriga delar.


Kontakt
Erik Svanfeldt
Vik. pressekreterare
08-405 17 91
0708-88 15 67
Eva Wallberg
Kansliråd
08-405 23 40