Stockholms Läns Landsting

Uppföljning av första året med vårdval

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 11:34 CEST

Läkarbesöken har ökat mer i utsatta områden än i andra områden, kostnaderna
för primärvården har ökat något, och produktiviteten har ökat kraftigt. Det
är några resultat från uppföljningen av vårdval under 2008 som gjorts av
Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Rapporten Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008 omfattar
husläkarverksamheten. Rapporten redogör för ett antal frågeställningar som
till exempel fördelningen av vårdkonsumtion mellan olika områden,
ägandeformens betydelse för produktiviteten och produktiviteten hos
vårdgivarna.

Några resultat från rapporten
- Invånare som är listade på husläkarmottagningar som ligger i områden
med låg medelinkomst gjorde fler läkarbesök år 2008 än de som var
listade på mottagningar i områden med hög medelinkomst. Det är en
omsvängning jämfört med tidigare. Boende i utsatta områden får nu mer
vård än andra.
- Läkarbesöken har ökat mest bland barn och äldre medan man i åldrarna
15-65 kan se en mindre ökning.
- Reformen har lett till en svag ökning av kostnaderna för
primärvården. En ökning som beskrivs vara under kontroll. Samtidigt
har produktiviteten ökat kraftigt.
- Vårdutnyttjandet har ökat inom primärvården och minskat inom övrig
vård
- Uppföljningen visar att det inte finns några skillnader i
produktivitet mellan offentliga och privata vårdgivare.

Vårdvalsreformen innebär att ersättningen följer med patienten och att alla
patienter ger vårdgivarna samma ersättning, oavsett i vilket område
mottagningen ligger. Ersättningen per läkarbesök höjdes i och med reformen
från 375 kronor till 485 kronor. Den ersättning som mottagningarna får för
alla som listat sig vid deras mottagning är nu lika för alla mottagningar.

Rapporten slår fast att införandet av nya ersättningsprinciper inte kan ses
som en engångsåtgärd utan kräver kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har fått uppdraget från de
förtroendevalda i nämnden att ta fram förslag till en ny ersättningsmodell
som ska vara klar till 2011.


Rapporten Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008 är framtagen av
Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) på uppdrag av Stockholms läns
landsting. KFA bedriver forskning och utbildning samt strategiskt och
praktiskt folkhälsoarbete. Stockholms läns landsting beställer stora delar
av sitt folkhälsoarbete från KFA.

Rapporten bifogas som pdf-fil samt nås via www.folkhalsoguiden.se efter
klockan 13.00

För mer information
Anders Olsson, utredare, HSN-förvaltningen, tfn 08-123 131 56, e-post:
anders.olsson@sll.se
Hanna Holmquist Karlsson, presschef HSN-förvaltningen, Tfn: 08-123 131 48
hanna.holmquist-karlsson@sll.se