Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 10:13 CET

Tjänsteproduktionen ökade med 4,9 procent under december 2010 jämfört med december 2009. Bäst gick det för produktionen inom utbildningsväsendet där ökningen var 10,9 procent. Mellan november och december minskade tjänsteproduktionen i säsongsrensade värden med 0,4 procent. För fjärde kvartalet var ökningen 1,0 procent, säsongsrensat, jämfört med tredje kvartalet 2010.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för december är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom utbildningsväsendet och partihandeln ökade med 10,9 respektive 10,8 procent. Även motorhandeln och telekommunikation gick bra och ökade med 9,3 respektive 9,2 procent. Endast kultur, nöje och fritidsverksamhet hade negativ utveckling och minskade med 1,9 procent.

Partihandeln och motorhandeln bidrar med 1,3 respektive 0,3 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. För helåret 2010 har tjänsteproduktionen ökat med 4,3 procent. Motorhandeln har ökat mest under året och ökade med 15,9 procent.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307999.aspx

Utvecklingstal för december månad 2010, årstakt i procent

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307999.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerat

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307999.aspx

Säsongsrensat

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307999.aspx

Trend

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307999.aspx

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 78 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 90 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-04 kl. 09:30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se