Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:42 CEST

Tjänsteproduktionen ökade med 1,9 procent under maj 2012 jämfört med maj förra året. Bäst gick det för produktionen inom kultur, nöje och fritid, där ökningen var 15,5 procent. Mellan april och maj ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 2,3 procent. För perioden mars-maj var ökningen 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden december-februari.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för maj är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom kultur, nöje och fritid samt hälso- och sjukvård ökade med 15,5 respektive 8,6 procent. Även hotell och restauranger gick bra och ökade med 4,9 procent.

Kultur, nöje och fritid och produktionen inom hälso- och sjukvård bidrog med 0,5 procentenheter respektive  0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Hotell och restauranger bidrog med 0,2 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
 

För tabeller och grafer, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337562.aspx

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för maj är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom kultur, nöje och fritid samt hälso- och sjukvård ökade med 15,5 respektive 8,6 procent. Även hotell och restauranger gick bra och ökade med 4,9 procent.

Kultur, nöje och fritid och produktionen inom hälso- och sjukvård bidrog med 0,5 procentenheter respektive  0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Hotell och restauranger bidrog med 0,2 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
 

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 77 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 92 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-06 09:30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se