Statistiska centralbyrån, SCB

Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2013 10:10 CEST

Tjänsteproduktionen ökade med 2,1 procent under februari 2013 jämfört med samma månad i fjol. En bransch med ökande produktion är kultur, nöje och fritid, som ökade med 10,9 procent. Mellan januari och februari ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent. För tremånadersperioden december-februari ökade produktionen med 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med september-november.             

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för februari är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom kultur nöje och fritid ökade med 10,9 procent. Även produktionen inom hälso- och sjukvård, omsorg  gick bra och ökade med 6,4 procent.

Kultur, nöje och fritid bidrar med 0,3 procentenheter till uppgången av tjänsteproduktionsindex och produktionen inom hälso- och sjukvård, omsorg bidrar med 0,4 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Utvecklingstal för februari månad 2013, årstakt i procent

Se tabell >>

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Se tabell>>

Säsongrensat 

Se tabell >>

Definitioner och förklaringar
När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 81 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 94 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i dokumentationen av undersökningen som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av  en regressionsmodell som bygger på fördelningen av dagar inom respektive månad. Alla tidsserier har basår 2010. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte genomfördes vid publiceringen av januari 2013

Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Tjänsteproduktionsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Tjänsteproduktionsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-05-06 09:30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Daniel Wester
Tfn 019-17 68 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se