ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Uppgång i nyföretagandet under 2002

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:06 CEST

Ny rapport från ITPS:
Uppgång i nyföretagandet under 2002

Under 2002 startades 37 430 nya företag, vilket motsvarar en uppgång med 5,4 procent jämfört med 2001. Omkring en tredjedel av alla nystartade företag etablerades i Stock­holms län.

Antal nya företag ökade i alla branscher utom Transport och kommunikation som minskade med 6 procent. Den största ökningen, 8 procent, ägde rum inom Utbildning, hälso- och sjuk­vård samt andra samhälls- och personliga tjänster.

Tjänsteföretagen fortsätter att dominera nyföretagandet i Sverige 2002. Det startade fler nya företag i tjänstesektorn än i industrisektorn och näringsfördelning blev 84 procent respektive 16 procent.

Trots den allmänna uppgången av nyföretagande uppvisade många län (9 län) minskningar inom industrisektorn i förhållande till föregående år. Nedgången var allra störst i Jämtlands län med 19 procent, följt av Värmland med 17 procent och Halland 14 procent. I Stockholm minskade nyföretagande inom industrisektorn med 2 procent. Även Västra Götalands län mins­kade nyförtagandet inom denna sektor (3,0). I Skåne gick dock nyföretagandet inom indu­strisektorn upp med 13 procent.

Två av tre nystartade företag under år 2002 etablerades i något av storstadslänen; Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Omkring en tredjedel av alla nystartade företag etablerades i Stock­holms län (35 procent av hela riket).

Två tredjedelar av de nystartade företagen 2002 hade en omsättning under 300 000 kronor under verksamhetens första 12 månader. Tillsammans sysselsatte de nystartade företagen 63 051 personer, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2001. I genomsnitt sysselsattes 1,7 personer per företag. Närmare 70 procent av företagen utgjordes av enskilda näringsidkare och 11 procent av handels- eller kommanditbolag. Vart femte nytt företag 2002 var ett aktiebolag.

Omsättningen för medianföretaget var mellan 100 000 och 299 000 kronor. Företagaren var en 39-årig svensk man med eftergymnasial utbildning. Innan företagsstarten hade han arbetat inom samma bransch i vilken han nu startat företag. Hans motiv att starta företag var att få ar­be­ta självständigt alternativt att få förverkliga sina idéer. Något stöd till start av näringsverk­sam­het (före detta starta eget-bidrag) hade han inte fått. Företaget var hans enda sysselsätt­ning. Som majoritetsägare av företaget ledde han verksamheten själv. Det typiska nyföretaget såg likadant ut som föregående år.

Hämta rapporten Nyföretagandet i Sverige 2001 och 2002 (S2003:010) på www.itps.se

För ytterligare information:
Edgar Iglesias, ITPS, telefon 063-16 66 35
Fredrik Andersson, ITPS, telefon 063-16 66 25
Anders Wiberg, ITPS, telefon 063-16 66 15.

E-post förnamn.efternamn@itps.se

Marianne Löfgren
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier
Box 574, 101 31 STOCKHOLM
Tel: + 46 8 456 67 33, Fax: +46 8 456 67 01
E-mail: Marianne.Lofgren@itps.se
www.itps.se