Datainspektionen

Uppgifter om taxiresenärer ska inte bevaras i tio år

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:33 CET

Enligt ett förslag ska all information i taxametrar samlas in och bevaras i tio år i syfte att underlätta Skatteverkets kontroller av taxiföretag. Datainspektionen avstyrker förslaget.

I ett förslag till lagrådsremiss från Regeringskansliet förordas att alla uppgifter i taxiföretagens taxametrar ska samlas hos redovisningscentraler och sparas i tio år. Förslaget innebär att överskottsinformation såsom uppgifter om resenärernas namn, upphämtningsplats, destination och uppgifter om resenärens kontonummer ska sparas. Uppgift om färdtjänstkund eller annan specialkörning sparas också. Detta kan indikera resenärens hälsotillstånd och kan därmed vara en känslig personuppgift enligt lagens mening.

Datainspektionen anser att man måste ta hänsyn till resenärernas integritet och konstaterar att uppgifterna egentligen inte behövs för att Skatteverket ska kunna utföra skattekontroller. I sitt yttrande påpekar Datainspektionen att nödvändigheten och nyttan av denna ”övervakning” måste vägas mot intrånget i den personliga integriteten. Dessutom måste man ta hänsyn till Europakonventionernas krav på att enskilda har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. Enligt Datainspektionen redovisas inte tillräckligt tungt vägande skäl för att motivera att Skatteverket genom generell insamling får tillgång till detaljerade uppgifter om taxiresenärer.

Läs Datainspektionens svar (PDF-fil 22 kb): http://www.datainspektionen.se/pdf/remissvar/2006/Redovisningscentraler_TAXI_2006.pdf

För ytterligare information kontakta:
Dataråd Hans-Olof Linblom, tfn 08-657 61 51
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57, mobil 070- 822 74 98