Finansdepartementet

Uppgörelse klar om vårbudgeten: satsning på äldre, ungdomar, integration, tandvård och jobb

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 11:23 CEST

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har enats om en principuppgörelse om den ekonomiska vårpropositionen. Uppgörelsen innehåller bland annat satsningar på äldre, ungdomar, integration, tandvård och jobb.

- Den svenska ekonomin är mycket stark, med en tillväxt i år på 3,6 procent och ett överskott i de offentliga finanserna. Fördelningspolitiken står i centrum för vårbudgeten. Från regeringen vill vi inte äventyra högkonjunkturen genom att på ett ansvarslöst sätt öka de statliga utgifterna. Därför används utrymmet som de lägre statliga utgifterna för bland annat ohälsan ger till nya reformer. De sammantagna utgifterna ökar inte, säger finansminister Pär Nuder.

Äldre
- Miljardsatsning på bättre vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
För att förbättra vården om de mest sjuka äldre satsas 600 miljoner kronor 2006 och 1 miljard kronor per år 2007 och 2008.
- Investeringsstöd till särskilt boende. Ett nytt investeringsstöd till särskilt boende inrättas. Från 2007 satsas 250 miljoner kronor per år.
- Höjt bostadstillägg för pensionärer. Ersättningen höjs från 91 till 93 procent av bostadskostnaden upp till taket som är 4 850 kronor i månaden. Höjningen träder i kraft retroaktivt från den 1 april 2006.


Ungdomar
Vårbudgeten innehåller en stor satsning på ungdomar. Det handlar om arbete, utbildning, bostäder, fritid, trygghet och hälsa.
-Minskad arbetslöshet. 1 000 nya plusjobb, enligt nuvarande kvalificeringsregler, som riktas till ungdomar från den 1 juli 2006 för att minska långtidsarbetslösheten bland ungdomar.
- Höjt studiebidrag. Studiebidraget till gymnasieelever höjs med 100 kronor till 1 050 kronor i månaden. Höjningen ska gälla retroaktivt från den 1 april.
- Höjt studiemedel. Studiemedlen höjs den 1 juli 2006 med 300 kronor/månad, varav 100 kronor är bidrag och 200 kronor lån.
- Hyresgarantier. Många hyresvärdar ställer ekonomiska krav eller krav på fast anställning för att hyra ut lägenheter. Ett statligt bidrag införs till kommuner som vill använda sig av hyresgarantier för att underlätta för ungdomar, men också andra med tillfälliga anställningar, att få en lägenhet. 100 miljoner kronor per år avsätts. Det beräknas räcka till cirka 20 000 garantier årligen.
- Fler studentlägenheter. 100 miljoner kronor 2007 och 50 miljoner kronor 2008 avsätts till investeringsbidrag till studentlägenheter vilket beräknas leda till ytterligare 1 300 studentlägenheter.


Tandvård
- Cirka 200 kronor för ett besök hos tandläkaren var artonde månad. I vårpropositionen avsätts resurser för ett första steg i en tandvårdsreform. Ett grundstöd på 500 kronor införs under 2007 så att alla kan besöka tandvården var artonde månad till samma kostnad som ett läkarbesök. En undersökning ska kosta maximalt 200 kronor när reformen är genomförd.

Integration
Regeringen och samarbetspartierna presenterar flera åtgärder för att förbättra möjligheterna till utbildning och arbete för kvinnor och män med utländsk bakgrund:
- 100 skolor - 1 000 resurspersoner. För att förbättra elevernas resultat i skolan ska 1 000 resurspersoner med utländsk bakgrund anställas på skolor i segregerade områden. De ska fungera som stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar kan gå ut skolan med fullständiga betyg.
- Snabb etablering av nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen får ett sammanhållet ansvar för att nyanlända invandrare snabbt kommer i arbete. Försöksverksamheten startar den 1 juli 2006 som ett geografiskt avgränsat försök under två år.
- Ökade bidrag till antidiskrimineringsbyråer.
- Ökat stöd till kommunerna. Kommuner som tar emot dem som nu har fått permanent uppehållstillstånd med den nya asyllagen får ökat stöd för att kunna erbjuda en bra introduktion och jobb eller utbildning. Totalt anslås cirka 600 miljoner kronor 2006 till en kommunstimulans för att öka antalet kommunplatser. Dessutom ökas schablonersättningen från 2007.


Företag och tillväxt
Regeringen och samarbetspartierna vill stärka företagsklimatet, särskilt för småföretagen, och föreslår följande:
- Almi får extra resurser. 70 miljoner kronor från 2007.
- Vinnova får ytterligare 100 miljoner kronor 2007 och 2008 för att satsa på programmet "Forska&Väx" som riktar sig till småföretag.
- Främja invandrares företagande. Stora satsningar görs på invandrade svenskars företagande, via Internationella Företagarföreningen (IFS) och Almi. Det handlar om 20 miljoner kronor extra per år.
- Landsbygdsutveckling. Omfattningen på nästa miljö- och landsbygdsutvecklingsprogram för 2007 till 2013 kommer att vara större än det nuvarande programmet. Programmet kommer bland annat att innehålla satsningar riktade till småföretag.


Bekämpa hemlösheten
Samhällets insatser för att bekämpa hemlösheten måste förbättras. Regeringen och samarbetspartierna föreslår bland annat följande åtgärder:
- Personliga ombud. För att motverka och förebygga hemlöshet bland psykiskt funktionshindrade föreslås en ökning av insatsen personliga ombud med 20 miljoner kronor per år 2007 och 2008.
- Nya insatser mot hemlöshet. Resurserna till Socialstyrelsen ska öka med 10 miljoner kronor 2007 och 2008 för att bidra till projekt mot hemlöshet.


Skatter
- Begränsningsregeln i fastighetsskatten ska även gälla fritidshus. Begränsningsregeln ska också ändras så att hushåll som idag får del av begränsningsregeln, men som har fastigheter som taxeras för mer än 3 miljoner kronor, kan få lägre fastighetsskatt även på denna del. Förslagen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2006.
- Grön skatteväxling. Den avskaffade koldioxidskatten för den handlande sektorn senareläggs till den 1 januari 2007.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se