Landsbygdsdepartementet

Uppgörelse om hur sockerbetsodlarna ska kompenseras för EU-reformen klar

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:15 CET

Nu har den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiets de gröna kommit fram till hur EU-reformen av sockersektorn ska genomföras i Sverige. Odlarna får i medeltal 80 procent av kompensationen efter återbetalning av det gårdsstöd som betalats ut på sockerbetsarealerna 2005, resten fördelas på gårdsstödet till alla lantbrukare.

När EU:s jordbruksministrar i november kom överens om att reformera en av de sista starkt reglerade marknadsordningarna inom jordbruket, beslutades också om en kompensation till sockerbetsodlarna på 64 procent av prissänkningen på sockerbetor. Dessa pengar kan antingen fördelas på regionnivå till alla lantbrukare som ett tillägg på det ordinarie EU-stödet till jordbruket (gårdsstödet) eller fördelas direkt till de lantbrukare som bedriver produktion av sockerbetor. När reformen är fullt genomförd 2009/10 uppgår den svenska kompensationen till ca 34 miljoner euro per år.

- Den här uppgörelsen ger en avvägning mellan olika intressen som jag bedömer är bra för jordbruket i Sverige, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.


Överenskommelsen innebär i sammanfattning:
· För att betodlarna inte få dubbelt EU-stöd så ska en summa som motsvarar de belopp betarealerna fick genom gårdstödsreformen dras av från den totala sockerkompensationen och regionaliseras, dvs. fördelas ut till alla lantbrukare i respektive region genom gårdsstödet. Detta är något som alla parter, betodlare, LRF och regeringen varit överens om. När det är gjort återstår vid fullt genomförd reform ca 23 miljoner euro av kompensationen att fördela.
· Betodlarna ska i snitt få ca 80 procent av den summan, dvs. ca 18 miljoner euro/år när reformen är fullt genomförd. Men kompensationen fördelas olika i olika regioner. I region 1 får betodlarna 75 procent och i region 2-5 88 procent.
· De återstående 25 procenten från region 1 och 12 procenten från region 2-5 ska fördelas till alla lantbrukare som får gårdsstöd i region 4 och 5. (Läs faktaruta om "regioner" nedan).
· Vilka lantbrukare som får kompensationen avgörs av vilka som har ett leveranskontrakt med en sockertillverkare vid referenstidpunkten som är fastställd till den 20 mars i år. · En del av de outnyttjade medel som idag finns i den nationella reserven föreslås fördelas till region 4 och 5 för att höja grundbeloppen i dessa regioner · Jordbruksverket tillsammans med Jordbrukstekniska Institutet får i uppdrag att analyseras hur den fond på 5 miljoner euro som indirekt eller direkt ska tilldelas betodlare på Öland och Gotland som upphör med sockerproduktion bäst ska användas. I första hand ska satsningar på förnyelsebar energi utvärderas.


Fakta:Sockerreformen
· Den 24 november 2005 kom EU:s jordbruksministrar överens om hur den 38 år gamla regleringen av sockerproduktionen i EU ska avregleras i ett första steg.
· Reformen innebär en sänkning av det reglerade priset på socker med 36 procent och 39,7 procent av betpriset. Prissänkningarna kommer att genomföras stegvis under fyra år · Prissänkningen kompenseras till 64 procent genom en höjning av gårdsstödet som är helt frikopplat från produktionen.
· Ett omstruktureringsprogram ska bildas som bekostas med avgifter på de europeiska sockerföretagens kvoter. Om ett sockerbruk läggs ner under den fyraåriga reformperioden betalas ett stöd till företaget. Minst 10 procent av detta stöd ska gå till de odlare som påverkas. · Ett stöd på 5 miljoner euro beviljas i Sverige till direkt eller indirekt fördel för sockerbetsodlare på Gotland och Öland som väljer att upphör med sockerproduktion som en del av den nationella omstruktureringen.


Fakta: Regioner
I EU:s nya reformerade stödsystem för jordbruket (gårdsstödet) som genomfördes i Sverige 1 januari 2005, får jordbruket stöd per hektar åkermark som hävdas. Stödet är inte kopplat till produktionen. Stödrätterna är indelade efter regioner som inte bygger på var de geografiskt ligger i landet utan på hur förutsättningarna för odling ser ut i området. Sverige har fem regioner. Region 1 som har de bästa förutsättningarna för odling innefattar sydligaste och västra Skåne samt de bästa markerna i Östergötland. Här finns 60 procent av sockerbetsodlingen. Region 2 är nordvästra Skåne, delar av Västergötland och Östergötland samt södra Upplands samt norra Sörmland. Region 3 är Halland, mittersta Skåne, Blekinge, södra Öland, halva Gotland, delar av Östergötland, Västergötland, Dalsland, Sörmland och Uppland. Region 4 är resten av Gotland och Öland, delar av Bohuslän, Småland, Västergötland, Dalslands, Värmland, Närke, Västmanland, södra Gästrikland och norra Uppland Region 5 är den största delen av Sverige. Nästan hela Norrland, västra Svealand och småländska höglandet.Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Linda Persson
Departementssekreterare
08-405 28 65-------------------------
Läs mer
-------------------------
Tabeller om preliminära tilläggsbeloppen (http://www.regeringen.se/sb/d/6383/a/59976)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer på jordbruksverkets webbplats (http://www.sjv.se/amnesomraden/stodmjolkkvoter/gardsstodet)