Finansdepartementet

Upphandlingsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 14:21 CET

Upphandlingsutredningen 2004 har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "Nya upphandlingsregler 2" (SOU 2006:28) till statsrådet Sven-Erik Österberg.

Utredningens förslag innebär i huvudsak följande.

Miljökrav, sociala krav och andra särskilda krav Det ska införas en regel som innebär att upphandlande myndigheter/enheter bör ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling i den utsträckning det är påkallat med hänsyn till upphandlingens art. Även andra krav får ställas på hur ett upphandlingskontrakt ska fullgöras.

Tre nya rättsliga figurer m.m.
De frivilliga delarna i de nya upphandlingsdirektiven ska införas i svensk lag. Det blir alltså möjligt att vid upphandling använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion. En konkurrenspräglad dialog kan dock bara användas vid särskilt komplicerade upphandlingar inom den klassiska sektorn. Även möjligheten att genomföra upphandlingar med hjälp av s.k. inköpscentraler ska införas.

Upphandling under tröskelvärdena m.m.
Fasta värden för direktupphandling ska införas. Värdena bestäms som en viss andel av aktuella tröskelvärden (för varu- och tjänsteupphandling inom den klassiska sektorn är utgångspunkten det tröskelvärde som gäller vid upphandling som görs av andra myndigheter än centrala statliga myndigheter). Följande värden ska gälla.

Klassiska sektorn
- varu- och tjänsteupphandlingar i normalfallet: 10 procent av tröskelvärdet 236 000 euro
- byggentreprenader: 1 procent av tröskelvärdet 5 923 000 euro

Försörjningssektorerna
- varu- och tjänsteupphandlingar i normalfallet: 10 procent av tröskelvärdet 473 000 euro
- byggentreprenader: 1 procent av tröskelvärdet 5 923 000 euro

Dagens möjlighet att använda direktupphandling då det finns synnerliga skäl ska behållas.

Kravet att annonsera upphandlingar ska anses uppfyllt om den upphandlande myndigheten/enheten annonserar på en särskilt upprättad upphandlarprofil på myndighetens/enhetens hemsida. För B-tjänster över tröskelvärdena måste dock annonsering alltjämt ske i annonsdatabaser.

En skyldighet att dokumentera beslut att använda direktupphandling ska införas. Skyldigheten ska dock inte gälla vid upphandlingar som avser mycket låga värden.

En upphandlande myndighet/enhet ska inte vara skyldig att ange den relativa inbördes betydelsen hos de tilldelningskriterier som tillämpas ("viktning"). Kriterierna kan i stället anges i fallande prioritetsordning.


Överprövning
Vissa mindre ändringar i reglerna om överprövning ska införas i avvaktan på resultatet av kommissionens pågående arbete med en översyn av de s.k. rättsmedelsdirektiven. Bl.a. slopas möjligheten att ansöka om överprövning när ett interimistiskt beslut upphävs. Någon preklusionsfrist, dvs. en tid inom vilken en leverantör får begära överprövning och åberopa vissa felaktigheter, införs inte. Ett alternativt förslag till hur en sådan frist skulle kunna utformas lämnas dock.

ILO:s konvention nr 94
Konventionen innebär bl.a. att arbete inom ramen för ett kontrakt om offentlig upphandling ska ske på villkor som motsvarar vad som gäller där arbetet utförs, däribland vad som följer av representativa kollektivavtal. Sverige har inte ratificerat konventionen.

Utredningens slutsats är att det i dagsläget får anses osäkert om en tillämpning av konventionens krav är förenlig med upphandlingsdirektiven och andra gemenskapsrättsliga regler. Utredningen tar inte ställning till om en svensk ratifikation ändå kan vara lämplig.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Margareta Palmstierna
Utredningssekreterare
08-405 56 24
0708-96 51 26