Integrationsverket

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:21 CET

Idag presenterar Integrationsverket rapporten Upplevelser av diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005. Rapporten bygger på intervjuer som SCB har gjort på myndighetens uppdrag. Drygt 1 150 personer har medverkat i undersökningen. Rapporten beskriver upplevelser av diskriminering i nio situationer, exempelvis vid kontakter med myndigheter, på arbetsplatsen och på bostadsmarknaden. Resultaten visar bland annat att 22 procent uppger att de upplevt sig diskriminerade på arbetsplatsen, en eller flera gånger under 2005.


Rapporten beskriver hur utrikes födda personer upplever etnisk diskriminering på arbetsplatsen, i kontakt med sociala myndigheter i kommunen, i kontakt med arbetsförmedlingen, i kontakt med vårdcentralen/sjukhus, i kontakt med polisen, när man handlar i affärer, när man besöker restaurang eller krog, när man åker tunnelbana, buss eller tåg och vid kontakt med bostadsföretag eller mäklare.

Frågan som har ställts är ”Har du egen erfarenhet av att ha blivit diskriminerad under 2005 på grund av din utländska bakgrund inom följande områden:” Svaren ges i skalan: aldrig upplevt diskriminering, upplevt 1 gång, 2-3 gånger, 4 gånger eller fler.

* Hösta andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller arbetsplatsen. 22 procent uppger att de upplevt sig diskriminerade på arbetsplatsen under 2005, en eller flera gånger. Sex procent uppger att de upplevt sig diskriminerade ”4 gånger eller fler” under det året.
* I ytterligare en vardaglig situation, när man handlar i affärer, uppger 15 procent att de upplevt sig diskriminerade en eller flera gånger under 2005. Erfarenheterna är jämt fördelade mellan 1 gång, 2-3 gånger, och 4 eller flera gånger. Personer födda i Östeuropa upplever sig diskriminerade mindre ofta än andra undersökta grupper. Födda i Afrika upplevde oftare en mer upprepad diskriminering (4 gånger eller fler).
* Lägst andel upplevd diskriminering i en enskild situation gäller kontakt med sjukvården, där sex procent uppger att de upplevt sig diskriminerade under 2005.

För resterande undersökta situationer gäller att mellan 11 och 13 procent upplevt sig diskriminerade en eller flera gånger under 2005.

Läs rapporten Upplevelser av diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005

För mer information och kontakt:
Jose Alberto Diaz, forskningsledare, Integrationsverket, 0708-17 51 27
Sara Barthelson Riismark, presskontakt, Integrationsverket, 0733-89 49 06

Bakgrund:
Rapporten bygger på individdata insamlade i en undersökning som till stora delar är personliga intervjuer, men som också omfattar ett mindre antal enkätsvar. Undersökningspopulationen utgörs av personer i åldrarna 16-68 år, som invandrat till Sverige under perioden 1975-2002, från någon av regionsgrupperna Östeuropa (europeiska länder utanför EU15), Mellanöstern, Afrika, Latinamerika eller Asien. Från moderpopulationen drogs 2024 personer med urvalsmetoden stratifierat obundet slumpmässigt urval. Svarsfrekvensen är 57 procent. Intervjuerna gjordes av Statistiska centralbyrån under perioden februari till maj 2006.