Regionförbundet Jönköpings län

Uppmaning till regeringen i dag: ”Dags att Sverige satsar på bättre öst-västliga förbindelser!”

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 10:19 CEST

OECD har på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län genomfört en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. En viktig fråga som OECD pekar på i sina rekommendationer är behovet av en utvecklad infrastruktur i Småland och Blekinge. 

– Infrastrukturen i Sverige lider sedan lång tid tillbaka av kraftiga underinvesteringar och bristande underhåll, konstaterar Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist.

I rapporten pekar OECD på att efterkrigstidens politik väsentligt har gynnat ett västligt transportnät och negligerat de mer östliga. Järnvägsnätet är både glest och av låg kvalitet. Delar av järnvägssystemet är oelektrifierat och regionens hamnar är dessutom dåligt anslutna till det övergripande transportsystemet både vad gäller väg- och järnvägsanslutningar. Detta gör att Småland och Blekinge, på grund av bristerna i infrastrukturen, har mindre tillgänglighet till de stora europeiska marknaderna än regioner som ligger längre bort. Begränsningarna minskar möjligheterna för Sverige att dra fördel av läget i Östersjöregionen. Här menar man att det behövs satsningar på en robust infrastruktur med sammanbindande stråk både nationellt och internationellt. 

Redan i dag satsar Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län av sina egna resurser på infrastrukturen i regionen men man efterlyser också satsningar från statligt håll för att växla upp tillväxten och utvecklingen i sydöstra Sverige. 

– Ett transportsystem är inte starkare än dess svagaste länk, säger Bengt Dahlqvist. Görs inga satsningar på sydöstra Sverige kan det i förlängningen hämma den framtida exporten och tillväxten.

För kommentarer och information

Regionförbundets ordförande Bengt Dahlqvist, tel. 036-10 20 35, mobil 0722-30 33 10,
e-post bengt.dahlqvist@regionjonkoping.se

Emil Hesse, sakkunnig Kommunikationer, tel. 036-10 20 15, mobil 070-526 20 15 ,
e-post emil.hesse@regionjonkoping.se

Presskontakt

Informationschef Helen Ulvegard, tel. 036-10 20 18, mobil 076-798 42 65,
e-posthelen.ulvegard@regionjonkoping.se

Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.