Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Upprop för en mänsklig rättighet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2009 01:43 CEST

Idag, den 15 september, är det den Internationella Dagen för Frihet i Utbildning. Budskapet för dagen är tydligt, låt föräldrars val av utbildning för sina barn vara en självklar mänsklig rättighet, så som den beskrivs i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter: "Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar." (26 artikel, 3 §)

I Sverige idag kan vi välja en kommunal skola för våra barn, eller en friskola om vi så önskar, och vi kan också välja att själva ge våra barn utbildning genom hemundervisning. Den rättigheten är fundamental i ett demokratiskt samhälle, men i förslaget till ny skollag vill regeringen i princip förbjuda hemundervisning, på grund av att det funnits ett fåtal fall som uppmärksammats där man misskött hemundervisningen.

En familj som hemundervisar är enligt lag skyldig att medge hemkommunen insyn i verksamheten, där både hembesök och kontinuerlig kontakt skall ingå, och den eller de som ombesörjer insynen kan snart upptäcka om barnet far illa, eller om man på annat sätt missköter hemundervisningen. Problemet i de fall som uppmärksammats i media är alltså inte hemundervisningen i sig, utan att kommunen brustit i sin insyn. Därför är en inskränkning i rätten att hemundervisa inte lösningen på problemen - en självklar lösning är istället att kräva att kommunerna tar sitt ansvar när det gäller insynen i hemundervisningen.

Föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn garanteras också i Europakonventionen för mänskliga rättigheter som i sin helhet inkorporerades i svensk lag 1995. Inga nya lagar får stiftas som bryter mot den. I Europakonventionen, Första tilläggsprotokollet, artikel 2, kan man läsa: Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Idag, den 15 september vill vi uppmärksamma svenska folket på att en mänsklig rättighet håller på att förvägras oss. Utan att ta hänsyn till den oberoende forskning som finns i ämnet, som medger att hemundervisning är ett fullgott utbildningsalternativ, vill man i princip förbjuda hemundervisning i Sverige.

Vi vill också uppmärksamma att principiellt göra hemundervisning omöjlig är helt i linje med den nazityska skollag Hitler skrev 1938, som fortfarande gäller i Tyskland och som fått stark kritik av FN:s organ för mänskliga rättigheter. Tyska familjer har fått politisk asyl i USA enbart på grund av hemundervisning, och förföljelser och trakasserier av hemundervisande familjer har fått Tyskland att internationellt framstå som en B-demokrati som kränker mänskliga rättigheter.

Vi vill:

Att Sveriges regering i sin nya skollag tar hänsyn till konventionerna för mänskliga rättigheter, och medger hemundervisning som ett fullt ut lagligt utbildningsalternativ, samt att regeringen håller löftet om att oberoende evidensbaserad forskning ska ligga bakom varje nytt lagbeslut, och undersöker den oberoende forskning som finns om hemundervisning.

Jenny Lantz,

Sekreterare i Rohus

Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

Namninsamling för att bevara rätten till hemundervisning i Sverige

::::::::::::::::::::::

Internationella Dagen för Frihet i Utbildning firas runtom i Europa. Läs mer på den centrala webplatsen JIPLI