Uppsala studentkår

Uppsala studentkår vill att prorektor ska väljas

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 16:01 CEST

Uppsala studentkår har idag lämnat in sitt yttrande angående universitetets förslag på omorganisation i promemorian ”En akademi i tiden”. Bland annat avstyrker kåren förslaget om att prorektor och majoriteten av konsistoriets ledamöter ska utses av rektor.

–    Vi vill att prorektor och konsistorieledamöterna väljs av lärare och studenter, säger Gabriel Ledung, ordförande i Uppsala studentkår. – Omorganisationsförslaget innehåller förändringar som undergräver kollegialiteten inom Uppsala universitet.  Även det att vicerektorer och dekaner ska utse sina egna ställföreträdare tycker vi är problematiskt. Vi förordar att de fortsätter väljas enligt dagens regler, säger han.

En utgångspunkt för universitetets arbete med att ta fram förslaget var enligt promemorian att det ”inte är motiverat med genomgripande organisationsförändringar i samband med avregleringen i högskolelagen, högskoleförordningen och andra därtill knutna förordningar”. Uppsala studentkår anser dock att det förslag som ges angående fakultetsnämndernas ansvar och uppgifter skulle kunna öppna upp för just genomgripande organisationsförändringar, eftersom förslaget inte fastslår vilka uppgifter och ansvarsområden fakultetsnämnderna ska ha. Detta skulle enligt förslaget vara en fråga för områdesnämnderna att bestämma.

–    För doktoranderna är det viktigt att fakultetsnämnderna har det övergripande ansvaret för forskarutbildningen, både forskarutbildningens kvalitet och doktorandernas studie- och arbetssituation. På fakultetsnivån finns både kompetensen och överblicken, ett gott doktorandinflytande och kollegialiteten, säger Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd.


Ladda ner yttrandet på www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/5514

För ytterligare information, kontakta:
Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd
Telefon: 018-471 26 69 alt. 070-7988727
Emil Paulsrud, vice ordförande i Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt ansvar
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02