Uppsala studentkår

Uppsala studentkår vill att prorektor ska väljas

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 16:10 CEST
Uppsala studentkår har idag skickat in sitt yttrande angående universitetets
förslag på omorganisation i promemorian ”En akademi i tiden”. Bland annat
avstyrker kåren förslaget om att prorektor och majoriteten av konsistoriets
ledamöter ska utses av rektor.

–       Vi vill att prorektor och konsistorieledamöterna väljs av lärare och
studenter, säger Gabriel Ledung, ordförande i Uppsala studentkår. –
Omorganisationsförslaget innehåller förändringar som undergräver
kollegialiteten inom Uppsala universitet.  Även det att vicerektorer och
dekaner ska utse sina egna ställföreträdare tycker vi är problematiskt. Vi
förordar att de fortsätter väljas enligt dagens regler, säger han.

En utgångspunkt för universitetets arbete med att ta fram förslaget var
enligt promemorian att det ”inte är motiverat med genomgripande
organisationsförändringar i samband med avregleringen i högskolelagen,
högskoleförordningen och andra därtill knutna förordningar”. Uppsala
studentkår anser dock att det förslag som ges angående fakultetsnämndernas
ansvar och uppgifter skulle kunna öppna upp för just genomgripande
organisationsförändringar, eftersom förslaget inte fastslår vilka uppgifter
och ansvarsområden fakultetsnämnderna ska ha. Detta skulle enligt förslaget
vara en fråga för områdesnämnderna att bestämma.

–       För doktoranderna är det viktigt att fakultetsnämnderna har det
övergripande ansvaret för forskarutbildningen, både forskarutbildningens
kvalitet och doktorandernas studie- och arbetssituation. På fakultetsnivån
finns både kompetensen och överblicken, ett gott doktorandinflytande och
kollegialiteten, säger Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs
doktorandnämnd.


För ytterligare information, kontakta:
Gabriel Ledung, ordförande för Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01
Marta Axner, ordförande i Uppsala studentkårs doktorandnämnd
Telefon: 018-471 26 69 alt. 070-7988727
Emil Paulsrud, vice ordförande i Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt
ansvar
Telefon: 018-480 31 02 alt. 0761-09 80 02