Finansdepartementet

Utbetalningar från pensionsförsäkringar får i framtiden inte sänkas

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 12:06 CEST

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att ålders- och efterlevandepension från pensionsförsäkringar inte får sänkas under de första fem åren, även om det enbart avser sänkt återbäring eller annan andel i överskott. Ett undantag föreslås för sänkningar av pensionen som beror på värdeutvecklingen av s.k. villkorad återbäring.

En försäkring är en pensionsförsäkring om den uppfyller villkoren i 58 kap. inkomstskattelagen. Ett villkor är att ålders- och efterlevandepensionen under de första fem åren ska betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp. För traditionella livförsäkringar har detta villkor kommit att tillämpas så att det enbart gäller det i försäkringsavtalet garanterade beloppet. En sänkning av pensionen som beror på lägre återbäring eller motsvarande andelar av överskott har alltså inte ansetts strida mot inkomstskattelagens villkor för pensionsförsäkringar.

Om villkoret bara skulle gälla garanterade belopp öppnar det enligt promemorian för livförsäkringsprodukter som inte behöver ha ett egentligt pensionssyfte. I syfte att förhindra ett kringgående av pensionssyftet föreslås ett klargörande i promemorian om att påbörjade utbetalningar inte får sänkas under de första fem åren, oavsett som sänkningen avser garanterade belopp eller återbäring eller annan andel i överskott.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2005 och tillämpas på försäkringsavtal som ingås efter ikraftträdandet samt på äldre försäkringsavtal där utbetalningar påbörjas från och med den 1 januari 2007.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Peter Ljungqvist
Kammarrättsassessor
08-405 14 79