Finansdepartementet

Utbildning leder till ökad produktivitet och högre livsinkomster

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 11:56 CEST

De som utbildar sig blir mera produktiva i sitt arbete och får därmed också högre livsinkomst. Om utbildning påtagligt bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i samhället, utöver den som följer av de utbildades ökade livsinkomster, är det däremot svårare att forskningsmässigt belägga. Det visar professor Anders Björklund och filosofi doktor Mikael Lindahl, båda verksamma vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet. Resultaten presenteras i den första rapporten i den serie av rapporter som Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) kommer att publicera.

Björklund och Lindahl diskuterar och analyserar i rapporten "Utbildning och ekonomisk utveckling vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden" (ESS 2005:1) de senaste rönen inom den nationalekonomiska forskningen om sambanden mellan utbildning och ekonomisk utveckling och konstaterar i en sammanfattande bedömning att "de bästa studierna tyder på att de samlade samhällsekonomiska produktionseffekterna ganska väl överensstämmer med de summerade privatekonomiska inkomsteffekterna".

Utöver högre livsinkomster finns andra empiriskt belagda individuella effekter av utbildning, som bättre hälsa, längre liv och högre politisk aktivitet. Utbildning tenderar dessutom att gå i arv på så vis att barn till högutbildade gärna också utbildar sig.

I rapporten identifieras ett antal kunskapsluckor. Det gäller t.ex. hur tillväxten i Sverige påverkats av de stora utbildningssatsningar som gjorts. Det har heller inte bedrivits speciellt mycket forskning om hur effekterna av utbildning skiljer sig åt mellan olika utbildningsinriktningar. De positiva effekter som utbildning antas ha på anknytningen till arbetsmarknaden och övergången till arbete är heller inte tillräckligt väl utredd.

För att ge ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv på det nationalekonomiska vetandet har ekonomhistorikern Anders Nilsson, statsvetarna Per Ola Öberg och Sven Oskarsson, sociologen Anneli Stråth och pedagogen Albert Tuijnman inbjudits att kommentera rapporten och utifrån andra forskningstraditioner bidra till att öka förståelsen för sambanden mellan utbildning och ekonomisk tillväxt, som exempelvis den fördelningspolitiska roll som utbildningssystemet spelar eller betydelsen av möjligheter till återkommande utbildningar under livets gång.


Information om ESS
Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi (ESS) är en arbetsgrupp inom Finansdepartementet men med uppdrag att samverka inom hela regeringskansliet. Denna rapport har initierats i samarbete med utbildnings- och kulturdepartementet. ESS huvuduppgift är att i likhet med den tidigare Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) bredda och fördjupa de kunskapsmässiga underlagen för olika samhällsekonomiska avgöranden.

Rapporten kan beställas från Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm, tel 08-690 9190.

Kontakt:
Levi Svenningsson
Kanslichef
08-405 11 52

Kjell Nyman
Departementsråd
070-642 03 45
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
ESS-rapport 2005:1 Utbildning och ekonomisk utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/5225/a/51482)
Mer om ESS (http://www.regeringen.se/sb/d/5678)