Vasakronan AB

Utdelningen höjdes till 254 Mkr vid Vasakronans årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:26 CEST

Vid årsstämma i Vasakronan omvaldes Egon Jacobsson, ordförande, Lars V Kylberg, vice ordförande, Lars Johan Cederlund, Hans Dahlgren, Birgitta Kantola och Christina Liffner. Lars V Kylberg som invaldes 1977 omvaldes eftersom hans kompetens och bidrag till styrelsearbetet är väsentliga för kontinuiteten i styrelsen. För att särskilja mellan styrelsens och VD:s roll anser Näringsdepartementet att VD inte ska vara ledamot i styrelsen. Vasakronans VD Håkan Bryngelson som invaldes 1996 avgick därför ur styrelsen.

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Marianne Gustafsson och Ronny Bergström.

Utdelningen fastställdes till 254 (165) Mkr.

Styrelsearvodena höjdes med cirka 4 % och uppgår för styrelseordföranden till 174 000 kr per år, vice ordförande 109 000 kr och för övriga styrelseledamöter, förutom anställda i Vasakronan, till 87 000 kr. Ersättning utgår också för styrelseledamots kostnader, utlägg och dylikt, hänförliga till uppdragets utförande. Inom Vasakronans styrelse finns två utskott, dels ett revisionsutskott och dels ett ersättningsutskott. Arvodet för utskottsarbete till styrelseledamot som är medlem i något av dessa utskott utgår med 15 000 kr per styrelseledamot och utskott.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman vidare om ändringar i Vasakronans bolagsordning som en anpassning till den nya aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, liksom till Svensk kod för bolagsstyrning.För vidare information vv kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.