Statistiska centralbyrån, SCB

Utfall och analys av augusti månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 10:21 CEST

Augusti månads detaljandelsförsäljning ökade med 3,6 procent, mätt i löpande priser och med 6,4 procent mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat. Utfallet, mätt i löpande priser, var identiskt med den ackumulerade nivån för perioden januari-augusti innevarande år. Det är värt att påpeka att augusti månads utveckling jämförs med fjolårets tillväxtmässigt svagaste månad, mätt i löpande priser. Detta faktum till trots måste månadens resultat betraktas som stabilt, inte minst mätt i fasta priser och kalenderkorrigerad.

Bakom den samlade detaljhandelsutvecklingen är det tydligt att det är några av de tyngre kapitalbranscherna, tillsammans med sport- och beklädnadshandeln som står för den största delen av månadens tillväxt. Möbel- och sport- & fritidshandeln noterar tvåsiffriga tillväxttal – plus 15,9 respektive 10,2 procent. Totalt uppvisade sällanköpsvaruhandeln en tillväxt med 6 procent, vilket var en betydligt starkare tillväxt än dagligvaruhandelns på 1,3 procent.

Ännu tydligare blir skillnaden vid en jämförelse mellan branscherna mätt i fasta priser och kalenderkorrigerad. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,8 procent medan dagligvaruhandelns tillväxt var mer beskedliga 1,8 procent. Att sällanköpsvaruhandelns tillväxtdifferens mellan löpande och fasta priser är så pass stor sammanhänger med en, enligt BPI (branschprisindex) registrerad, prissänkning på 2,5 procent tillsammans med en positiv kalendereffekt på 1,9 procent. Dagligvaruhandelns motsvarande siffror var en prisökning enligt BPI på 0,8 procent och en något lägre positiv kalendereffekt på 1,3 procent. BPI för den totala detaljhandeln var minus 1 procent och kalenderkorrigeringen plus 1,6 procent.

Det konsumtionsmönster som hushållen nu uppvisar, med fokus på sällanköpsvarubranscherna, påminner i stort om de förhållanden som råder under en allmän svensk högkonjunktur. Därmed blir det ännu intressantare att följa hushållens konsumtionsmönster när det vänder i stort för landets ekonomi.

För komplett information: http://www.scb.se/press/pressinfo.asp