Utfors AB

Utfors huvudägare Telenor påkallar inlösen av utestående aktier

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 08:35 CET

Utfors styrelse har mottagit ett påkallande om inlösen av
minoritetens aktier i Utfors från bolagets huvudägare TBS
Infrastructure AB, ett helägt dotterbolag inom Telenorkoncernen. TBS
Infrastructure AB äger per 15 december, 2003 783 116 000 aktier i
Utfors, motsvarande mer än 90% av kapitalet och rösterna i Utfors.
Aktieägare i Utfors, vars aktier är föremål för inlösen, kommer att
tillställas ett brev från Utfors styrelse med information i anledning
av den förestående inlösenprocessen.
Utfors styrelse har även informerats om att Telenor, som en service
till minoritetsaktieägarna i Utfors, kommer att lämna ett erbjudande
om att mot kontant ersättning förvärva aktier i Utfors. Styrelsen
hänvisar därvidlag till separat pressrelease från Telenor.

Stockholm, 2003-12-16
Styrelsen för Utfors AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kommunikationsdirektör, Markus Boberg, tfn 0734-41 8100
Finansdirektör, Johan Dennelind, tfn
0734-41 7144

Om Utfors
Utfors AB är noterat på Nya Marknaden och ägs till 90 % av Telenor
ASA (genom dess helägda dotterbolag TBS Infrastructure AB).
Operatörsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Utfors AB helägda
dotterbolag Telenor AB och Utfors Bredband AB. Sedan den 22 april
bedrivs verksamheten huvudsakligen under varumärket Telenor.
Företaget bedömer att den formella och juridiska sammanslagningen av
verksamheterna kommer att vara helt genomförd under året. Telenor
erbjuder till företag, andra operatörer, kommuner och myndigheter en
omfattande tjänsteportfölj inom data- och telekommunikation.