Framfab AB

Utgivande av teckningsoptioner inom ramen för Framfab AB:s optionsprogram

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 11:32 CEST

Vid styrelsesammanträde i Framfab AB (publ) den 15 september 2003 beslutades att uppta ett förlagslån om högst 1 krona förenat med 750 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i Framfab AB till en teckningskurs om 0,59 kronor.

Teckningsberättigad är dotterbolaget Framfab Sverige AB, som efter avskiljande av optionsrätterna kommer att använda dessa för att säkerställa fullgörande av en personaloptionsutfästelse, enligt ett av bolagsstämman den 4 april 2003 beslutat optionsprogram. Styrelsen beslutade att samtliga personaloptioner skulle tilldelas bolagets koncernchef. Teckning av nya aktier kan äga rum från och med ett år efter tidpunkten för emissionsbeslutets registrering hos Patent- och Registreringsverket till och med den 30 september 2007. Beslutet i dess fullständiga lydelse finns tillgängligt på bolagets kontor i Stockholm på adress Holländargatan 20.

För ytterligare information, kontakta:
Sven Skarendahl, Styrelseordförande, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se

Tobias Bülow, Informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kelloggs, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com