Statistiska centralbyrån, SCB

Utlåningen till hushåll fortsätter växa

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 09:48 CET

För tabeller och grafer, vänligen se: http://www.scb.se/Page /PressRelease____284942.aspx

I november ökade den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll. Som MFI räknas exempelvis banker och bostadsinstitut. Tillväxttakten var i november 9,0 procent, vilket var en ökning från 8,6 procent i oktober. Det betyder att tillväxttakten ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Hushållen hade vid utgången av november sammanlagt lån hos MFI på 2 311 miljarder kronor. Utlåning till bostadsändamål stod för 1 538 miljarder medan hushållens konsumtionslån stod för 150 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 11,0 procent medan konsumtionslånen hade en tillväxttakt på 6,4 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag utvecklas däremot i motsatt riktning. I november var tillväxttakten -3,5 procent mot -1,7 procent i oktober. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av november till 1 704 miljarder. I november 2008 var MFI:s utlåning till icke-finansiella företag 1 765 miljarder och tillväxttakten 14,4 procent.

Hushållen hade samtidigt inlåning (sparande) hos MFI på 989 miljarder. Det är en ökning med 5,1 procent jämfört med november 2008.

Svag nedgång för räntorna

Det var inga stora rörelser för MFI:s räntor i november. Utlåningsräntorna till hushåll fortsatte att sjunka några punkter jämfört med oktober. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 1,88 procent i november mot 1,91 procent i oktober. I november 2008 var hushållens genomsnittsränta på nya låneavtal 5,59 procent. 

Den övervägande delen av hushållens lån tas med rörlig ränta. Det är också de korta räntorna som fortsätter att sjunka mest. Räntan på hushållens nya låneavtal med räntebindningstid till och med tre månader var i november 1,76 procent mot 1,79 procent i oktober.

Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i november 65 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, medan 35 procent togs med bunden. Förhållandet var detsamma i oktober. Som rörlig ränta räknas lån med räntebindningstid upp till och med tre månader. Som jämförelse valdes 63 procent av nyutlåningen med rörlig ränta i november 2008 medan endast 42 procent togs med rörlig ränta i november 2007.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i november i genomsnitt 1,58 procent. I oktober var räntan 1,59 procent. Även här är det en nedgång av de korta räntorna som ligger bakom. Räntan på icke-finansiella företags lån med en räntebindningstid på till och med tre månader sjönk från 1,46 procent i oktober till 1,41 procent i november.

Tillväxttakten i M1 avtog

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, avtog i november. M1 hade en tillväxttakt på 9,5 procent vilket kan jämföras med 10,8 procent i oktober (reviderat från 9,8 procent). I november 2008 var tillväxttakten 4,0 procent. M1 uppgick totalt till 1 561 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade något och uppvisar återigen positiv tillväxttakt. I november var tillväxttakten 0,6 procent mot -0,2 procent i oktober. M3 uppgick till 2 160 miljarder i november.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

Mer information om Finansmarknadsstatistiken, november 2009

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-29 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se
Jan-Olof Elldin
Tfn 08-506 941 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se