Statistiska centralbyrån, SCB

Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:37 CET

Elever med svensk bakgrund har i genomsnitt bättre betyg än elever med utländsk bakgrund. Men de skillnader som finns mellan elever med svensk och utländsk bakgrund har till stor del att göra med elevernas socioekonomiska bakgrund.

Skolverket har studerat betygen hos barn med svensk och utländsk bakgrund. På grund av bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och ställning på arbetsmarknaden, har elever med utländsk bakgrund ett klart sämre utgångsläge än elever med svensk bakgrund. Skillnaderna i meritvärde mellan elever med och utan utländsk bakgrund försvinner nästan helt om man tar hänsyn till detta.

Flickor har generellt högre betyg än pojkar. Vilket kön man har betyder oftast mer för betygen än ens bakgrund. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är desamma oberoende av migrationsbakgrund.

Oavsett bakgrund finns ett tydligt samband mellan elevernas meritvärde och föräldrarnas utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto högre meritvärde har eleven. En annan bakgrundsfaktor som också samvarierar med utbildningsresultat är föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Jämfört med elever med svensk bakgrund har elever med utländsk bakgrund i högre utsträckning föräldrar med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Se vidare artikeln
Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_02_A05ST0601.pdf


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Producent
SCB, Enheten för Demografisk analys och jämställdhet
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Åsa Nordström
Tfn 08-506 949 45
E-post asa.nordstrom@scb.se
Bo Palaszewski, Skolverket
Tfn 08-527 331 09
E-post bo.palaszewski@skolverket.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.