Statistiska centralbyrån, SCB

Utländskt ägande av fritidshus i Sverige 2008: Utlänningar äger 6 procent av fritidshusen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:40 CEST

I Sverige ägs 31 834 fritidshus av utländska ägare vilket är en ökning med knappt fem procent jämfört med 2007. Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige 2008 uppgår till knappt sex procent av det totala antalet bostäder som används för fritidshusändamål i landet.

Stora skillnader mellan länen

De regionala variationerna av det utländska fritidshusägandet i förhållande till det totala fritidshusbeståndet är mycket stora. Det utländska ägandet är absolut störst i Kronobergs län med 39 procent men betydande även i Värmland och Jönköping med 20 respektive 14 procent. I 13 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Mälardalslänen, Gävleborg och på Gotland uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet.

Ägare från Danmark, Tyskland och Norge dominerar

Ägarna kommer främst från Danmark (10 816), Tyskland (9 974) och Norge (7 427). Totalt kommer hela 89 procent av alla utländska ägare från dessa tre länder. Flest ägare i gruppen Övriga länder kommer från Nederländerna med 1 194 stycken. Intressant att notera är att antalet ägare från Storbritannien (410) och Schweiz (244) är flera än från vårt grannland Finland (190).

Väljer olika län

Största delen av de utlandsägda fritidshusen återfinns i Västra Götaland, Värmland, Kronoberg och Skåne. Ägarna från Danmark föredrar främst Kronoberg och Skåne medan ägarna från Norge främst återfinns i gränslänen Västra Götaland och Värmland. Flest ägare från Tyskland har sitt fritidshus i Kalmar och Västra Götaland men även i Kronoberg och Värmland.

Det utländska ägandet ökar

Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige ökade 2008 jämfört med 2007. Antalet ägare från Danmark och Norge har ökat med 7-8 procent, ägare från gruppen Övriga länder har ökat med 10 procent medan ägare från Tyskland har minskat med en procent sedan 2007. För hela Sverige är ökningen knappt fem procent.

Flest utländska ägare i Ljungby

De två kommuner med antalsmässigt flest utländska ägare är Ljungby och Strömstad. Det är endast i dessa kommuner det utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 140 respektive 1 134 stycken. Det största utländska ägandet i förhållande till kommunens totala fritidshusbestånd noteras i Markaryds kommun där hela 59 procent av det totala fritidshusbeståndet ägs av utländska ägare.

För tabell över "Antal fritidshus 2008 samt därav utländska ägare efter land" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272461.aspx

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) och Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213) vilka saknar folkbokförd befolkning. Denna definition skiljer sig från den som användes i förra årets pressmeddelande då fritidshus definierades som taxeringsenheter med typkod 213 och 221.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2008 (FTR 2008) och avser läget 2008-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggnader, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 949 05

Förfrågningar

Rein Billström
Tfn08-506 947 97
E-postrein.billstrom@scb.se