ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Utlandsägda företag 2003

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:47 CEST

Det utländska ägandet har fortsatt att öka, både mätt i antal företag och antal anställda. Totalt fanns det 10 100 utlandsägda företag med 564 200 anställda. Detta innebär att utlandsägda företag svarade för 23 procent av sysselsättningen i näringslivet 2003.

- Antalet anställda ökade mest i tjänsteföretagen och framförallt inom detaljhandeln. Trenden med ökad internationalisering bland tjänsteföretagen har fortsatt och förstärkts sedan 1990-talet, säger Anne-Christine Strandell, ITPS.

Tjänstesektorn svarade för nästan hela ökningen av antalet anställda i utlandsägda företag, 32 800 av totalt 33 400 personer. Detaljhandeln ökade med 17 200 anställda följt av post- och telekommunikationer och transporter. I industrin minskade antalet anställda med 3 300 personer och framförallt inom tillverkning av transportmedel, maskiner och instrument.

De nordiska länderna stod för ungefär halva ökningen av antalet anställda i utlandsägda företag. Finland, Danmark och Norge ökade antalet anställda med ca 5 000 personer vardera. Norden hade sammanlagt 156 400 anställda i Sverige. EU-länderna dominerar fortfarande det utländska ägandet, medan USA är det största enskilda ägarlandet.

Nederländerna svarade för den största ökningen av antalet utlandsägda företag följt av Storbritannien och Norge. Norge har nu passerat USA som största ägarland mätt i antal företag.

Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. Antalet anställda ökade mest i Stockholms län (12 000) följt av Västra Götalands län (5 800) och Skåne län (5 600). Största minskningen av anställda ägde rum i Gotlands län (- 500).

Antalet utlandsägda IT-företag minskade med 400 till 1 200 företag och antalet anställda i dessa företag minskade med 10 200 till 57 300.

Hämta rapporten Utlandsägda företag 2003 (S2004:004) på ITPS hemsida www.itps.se

För ytterligare information:

Anne-Christine Strandell
Telefon: 08 456 67 28
E-post: anne-christine.strandell@itps.se

Markus Lindvert
Telefon: 063 16 66 36
E-post: markus.lindvert@itps.se

_______________________________________

Åsa Sjödin
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tel: 063-16 66 18, Fax: 063-16 66 01
E-post: asa.sjodin@itps.se
www.itps.se