Miljödepartementet

Utmaningar för kärnavfallsprogrammet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:04 CET


Den 11 februari överlämnar Kärnavfallsrådet sin årliga kunskapslägesrapport till miljöministern. I årets rapport kräver Kärnavfallsrådet att SKB gör fler studier av hur kopparkorrosion påverkar den långsiktiga säkerheten. Vidare kritiseras SKB för att inte ställa tillräckligt tydliga krav på den bentonitlera som ska omge kopparkapslarna. Internationellt är möjligheten att återta använt kärnbränsle från slutförvaret en högaktuell fråga. Transmutation och framtida återanvändning av använt kärnbränsle gör att återtag  bör diskuteras även i Sverige.

Inom ett år beräknas SKB lämna in sin ansökan om att få slutförvara det använda kärnbränslet i 500 meter djupa borrhål i Östhammars berggrund. Berget blir den naturliga barriären mellan kärnbränslet och den  om-givande miljön, och förutom detta ska kärnbränslet omges av två tekniska barriärer: kopparkapslar och bentonitlera.

Kopparkapslarnas långsiktiga hållbarhet har nyligen ifrågasatts genom forskningsrön från KTH, och detta har skapat osäkerhet kring  koppar-kapseln som en långsiktigt hållbar barriär. Kärnavfallsrådet anser att SKB aktivt bör medverka till att frågan om korrosion av koppar i rent syrefritt vatten utreds på ett vetenskapligt oantastligt vis och att dess eventuella betydelse avgörs. Bentonitleran är föremål för ett intensivt utvecklings-arbete i SKB:s nya bentonitlaboratorium, men Kärnavfallsrådet menar att SKB måste ställa tydligare krav på bentonitlerans kvalitet, bland annat när det gäller gränsvärden för de föroreningar som får förekomma.

Internationellt diskuteras frågan om det möjliga och önskvärda i att kunna återta det använda kärnbränslet ur slutförvaret. Återtagbarhet innan förslutning är en del av säkerhetskraven och är inte kontroversiellt. Återtagbarhet efter förslutning är däremot både en kontroversiell och komplicerad fråga, inte minst ur ett civilrättsligt perspektiv. Ny teknik  kan göra att man i framtiden kommer att kunna utnyttja det högaktiva avfallet som energikälla, eller använda transmutation för att göra avfallet mindre långlivat. Rådet anser därför att frågan måste diskuteras även i Sverige.


Kontakt:
Eva Simic
Kanslichef,
Kärnavfallsrådet
08-405 12 04

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 - utmaningar för slutförvarsprogrammet (http://www.regeringen.se/sb/d/12701/a/139363)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Kärnavfallsrådet (http://www.karnavfallsradet.se)